หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอสอง จังหวัดแพร่
 
   
HOTNEWS
สายด่วนแจ้งเหตุพบเห็นการเผาทุกพื้นที่ 0838854099
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
   
"ท้องถิ่นน่าอยู่ สู่ชุมชนเป็นสุข อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรม ผูกพันสามัคคี"
 
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกลาง  
 
  ยุทธศาสตร์
 
คณะกรรมการพัฒนา อบต.บ้านกลาง ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ของ อบต.บ้านกลาง 7 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการป้องกันภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
 
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยใช้ทุนเดิมที่มีอยู่ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่
  พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว พัฒนาบุคลากรในพื้นที่ เพื่อรองรับการบริการด้านการท่องเที่ยว และการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยว จากทุกภาคส่วน
  ส่งเสริมพัฒนาให้เกิดการเชื่อมโยง ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดข้างเคียง กลุ่มจังหวัด และส่งเสริมพัฒนาการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
  ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจ พืชคลุมดินเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ การสร้างจิตสำนึกในการป้องกันรักษาพื้นที่ป่า การป้องกันไฟป่า และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง หมอกควัน รวมทั้งภัยพิบัติต่างๆ
  ส่งเสริมกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
  จัดวางระบบบำบัดและกำจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ และได้มาตรฐานสามารถรองรับขยะที่เกิดขึ้น ได้อย่างเพียงพอ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
 
แนวทางการพัฒนา
  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ อาคาร ศาลาอเนกประสงค์ ฌาปนสถาน
  ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานในการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ
  พัฒนาและจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร แหล่งน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง
  พัฒนาและปรับปรุงระบบส่งน้ำ จากแหล่งเก็บกักน้ำให้ทั่วถึง
  พัฒนา ปรับปรุงและขยายเขตการให้บริการด้านไฟฟ้า และระบบประปา
  ดำเนินการจัดทำผังเมืองให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
 
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน และการสงเคราะห์ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และสนับสนุนองค์กร หรือหน่วยงานอื่นในการป้องกันปราบปราม บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและพัฒนาอาชีพ
  พัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว พร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ
  ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
  ปลุกพลังสร้างจิตสำนึกความจงรักภักดี และความสามัคคีของประชาชน
 
 
 
E-Service
 
Knowledge
Management
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการบริการ
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
  โทรศัพท์ : 054-642-387, 054-642-388
  โทรสาร : 054-642-387
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
  จำนวนผู้เข้าชม 10,234,272 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2555
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10