หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอสอง จังหวัดแพร่
 
   
HOTNEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ ค่ะ
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
   
"ท้องถิ่นน่าอยู่ สู่ชุมชนเป็นสุข อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรม ผูกพันสามัคคี"
 
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกลาง  
 
  ยุทธศาสตร์
 
คณะกรรมการพัฒนา อบต.บ้านกลาง ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ของ อบต.บ้านกลาง 7 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการป้องกันภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
 
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยใช้ทุนเดิมที่มีอยู่ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่
  พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว พัฒนาบุคลากรในพื้นที่ เพื่อรองรับการบริการด้านการท่องเที่ยว และการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยว จากทุกภาคส่วน
  ส่งเสริมพัฒนาให้เกิดการเชื่อมโยง ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดข้างเคียง กลุ่มจังหวัด และส่งเสริมพัฒนาการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
  ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจ พืชคลุมดินเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ การสร้างจิตสำนึกในการป้องกันรักษาพื้นที่ป่า การป้องกันไฟป่า และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง หมอกควัน รวมทั้งภัยพิบัติต่างๆ
  ส่งเสริมกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
  จัดวางระบบบำบัดและกำจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ และได้มาตรฐานสามารถรองรับขยะที่เกิดขึ้น ได้อย่างเพียงพอ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
 
แนวทางการพัฒนา
  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ อาคาร ศาลาอเนกประสงค์ ฌาปนสถาน
  ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานในการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ
  พัฒนาและจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร แหล่งน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง
  พัฒนาและปรับปรุงระบบส่งน้ำ จากแหล่งเก็บกักน้ำให้ทั่วถึง
  พัฒนา ปรับปรุงและขยายเขตการให้บริการด้านไฟฟ้า และระบบประปา
  ดำเนินการจัดทำผังเมืองให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
 
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน และการสงเคราะห์ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และสนับสนุนองค์กร หรือหน่วยงานอื่นในการป้องกันปราบปราม บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและพัฒนาอาชีพ
  พัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว พร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ
  ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
  ปลุกพลังสร้างจิตสำนึกความจงรักภักดี และความสามัคคีของประชาชน
 
 
 
E-Service
 
Knowledge
Management
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการบริการ
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
  โทรศัพท์ : 054-642-387, 054-642-388
  โทรสาร : 054-642-387
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
  จำนวนผู้เข้าชม 7,100,474 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2555
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์
  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
  แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10