ท่านต้องการให้ อบต. บ้านกลางพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านสาธารณูปโภค ( 227 )
36.61%
ด้านเส้นทางการคมนาคม ( 193 )
31.13%
การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ( 196 )
31.61%
การให้บริการประชาชน ( 2 )
0.32%
การส่งเสริมด้านสาธารณสุข ( 2 )
0.32%