หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ ค่ะ


 
   

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ อาคาร ศาลาอเนกประสงค์ ฌาปนสถาน ศาลเจ้าที่และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

ส่งเสริมพัฒนา จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร แหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ

ส่งเสริมพัฒนาระบบประปาให้มีประสิทธิภาพในการผลิตให้สามารถดื่มได้

ส่งเสริมพัฒนาขยายเขตไฟฟ้า จัดให้มีระบบไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) บำรุงรักษาหอกระจายข่าว จัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้านการจราจร

ส่งเสริมและพัฒนาระบบการสื่อสารให้ได้มาตรฐานอย่างเพียงพอและทั่วถึง
 
   

ส่งเสริมพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และนันทนาการ

ส่งเสริมพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษา ความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่

ส่งเสริม พัฒนา สตรีและเยาวชน

ส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
 
 
   

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย

ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่น

พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ยานยนต์ อาคารสถานที่ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน ให้เพียงพอและทันสมัย

พัฒนาบุคลากรให้มีโอกาสพัฒนาตนเองมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติที่เหมาะสม เกิดความก้าวหน้าในอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ ©องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทร : 054-642387 Fax : 054-642387
จำนวนผู้เข้าชม 2,146,691 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com