หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
 
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ปู่เจ้าสมิงพราย
อนุสรณ์สถาน
พระลอ พระเพื่อน พระแพง
ดอกไก่ฟ้าพระยาลอ
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านกลาง
“ ท้องถิ่นน่าอยู่ สู่ชุมชนเป็นสุข
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ลือเลื่องวัฒนธรรม
ผูกพันสามัคคี ”
วัดพระธาตุพระลอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสุวรรณ
ผลิตภัณฑ์บ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ ค่ะ


 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การกีฬา การอนุรักษ์ส่งเสริมและฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้มีมาตรฐาน

สนับสนุนและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่สำหรับการศึกษา

ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ เพื่อมวลชนและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาสมัครเล่น และกีฬาอาชีพ

ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์และสืบสาน บำรุงศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ และบำรุงศาสนสถานและโบราณสถาน

ส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพและพัฒนาการเกษตรให้มีคุณภาพ

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จัดหาอาชีพเพื่อสร้างรายได้หรือเสริมรายได้ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาศักยภาพ และยกระดับฝีมือแรงงาน

ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการจัดทำแผน และการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแผนชุมชน แก่ผู้นำทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไป

ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย

สนับสนุนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม และการพัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ และทันสมัยเพื่อการบริการประชาชน

พัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม และการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน มีความสะอาดสวยงาม

จัดหาและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัย

จัดให้มีและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนา (GIS)
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-289-2558
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120 โทรศัพท์ : 054-642387 โทรสาร : 054-642387
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
จำนวนผู้เข้าชม 6,381,091 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10