หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
 
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ปู่เจ้าสมิงพราย
อนุสรณ์สถาน
พระลอ พระเพื่อน พระแพง
ดอกไก่ฟ้าพระยาลอ
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านกลาง
“ ท้องถิ่นน่าอยู่ สู่ชุมชนเป็นสุข
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ลือเลื่องวัฒนธรรม
ผูกพันสามัคคี ”
วัดพระธาตุพระลอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสุวรรณ
ผลิตภัณฑ์บ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ ค่ะ


 
คณะกรรมการพัฒนา อบต.บ้านกลาง ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ของ อบต.บ้านกลาง 7 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการป้องกันภัยพิบัติอย่างยั่งยืน

พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยใช้ทุนเดิมที่มีอยู่และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่

พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว พัฒนาบุคลากรในพื้นที่เพื่อรองรับการบริการด้านการท่องเที่ยว และการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวจากทุกภาคส่วน

ส่งเสริมพัฒนาให้เกิดการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดข้างเคียง กลุ่มจังหวัด และส่งเสริมพัฒนาการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจ พืชคลุมดินเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ การสร้างจิตสำนึกในการป้องกันรักษาพื้นที่ป่า การป้องกันไฟป่า และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง หมอกควัน รวมทั้งภัยพิบัติต่างๆ

ส่งเสริมกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

จัดวางระบบบำบัดและกำจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ และได้มาตรฐานสามารถรองรับขยะที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ อาคาร ศาลาอเนกประสงค์ ฌาปนสถาน

ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานในการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ

พัฒนาและจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร แหล่งน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง

พัฒนาและปรับปรุงระบบส่งน้ำจากแหล่งเก็บกักน้ำให้ทั่วถึง

พัฒนา ปรับปรุงและขยายเขตการให้บริการด้านไฟฟ้าและระบบประปา

ดำเนินการจัดทำผังเมืองให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ส่งเสริมพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนและการสงเคราะห์ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และสนับสนุนองค์กรหรือหน่วยงานอื่นในการป้องกันปราบปราม บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและพัฒนาอาชีพ

พัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ

ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน

ปลุกพลังสร้างจิตสำนึกความจงรักภักดีและความสามัคคีของประชาชน
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-289-2558
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120 โทรศัพท์ : 054-642387 โทรสาร : 054-642387
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
จำนวนผู้เข้าชม 6,380,764 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10