หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
 
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ปู่เจ้าสมิงพราย
อนุสรณ์สถาน
พระลอ พระเพื่อน พระแพง
ดอกไก่ฟ้าพระยาลอ
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านกลาง
“ ท้องถิ่นน่าอยู่ สู่ชุมชนเป็นสุข
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ผูกพันสามัคคี ”
วัดพระธาตุพระลอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสุวรรณ
ผลิตภัณฑ์บ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ ค่ะ


 
ขอส่งระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว359) 3 ส.ค. 2550
การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.3/ว1457) 3 ส.ค. 2550
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2550 (แก้ไขล่าสุด)(ด่วนมาก ที่ มท 0809.6/ว1451) [รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ฯ] 3 ส.ค. 2550
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 (มท 0808.3/ว1456) [บัญชีจัดสรรเงินภาษี ฯ] 3 ส.ค. 2550
การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกสวัสดิการภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท 0802.2/ว1450) 2 ส.ค. 2550
ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2550 (มท 0890.2/ว1437) 2 ส.ค. 2550
การประชาสัมพันธ์การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (มท 0809.8/3018) 2 ส.ค. 2550
แจ้ง รายชื่อข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพหัว หน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ประจำปี 2550 (มท 0809.2/ว96) 2 ส.ค. 2550
การอบรมสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2550 (มท 0893.4/ว1414) 2 ส.ค. 2550
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนครูสำหรับโรงเรียนถ่ายโอน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/9781-9816) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 ส.ค. 2550
การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งในสาย งานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 (ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง 3-5) ประจำปี พ.ศ.2550 (มท0802.3/ว1442-3) 2 ส.ค. 2550
การมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ท้องถิ่นจังหวัด หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า ปฏิบัติราชการแทน 27 ก.ค. 2550
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาและยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง (มท 0803/ว1397) 27 ก.ค. 2550
ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและสำหรับหน่วย งานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 (มท 0803/ว1396) 27 ก.ค. 2550
แจ้งกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (มท 0805/ว2299) 27 ก.ค. 2550
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรนายก อบต. รุ่นที่ 5 ปีงบประมาณ 2550 (มท 0807.3/ว1388) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [แผนที่ ฯ] 27 ก.ค. 2550
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2550 หลักสูตรสมาชิกสภา อบจ. รุ่น 2 และหลักสูตรที่ปรึกษา นายก อปท. รุ่น 1 (มท 0807.3/ว1413) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [แผนที่ ฯ] 27 ก.ค. 2550
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรการบริหารจัดการศึกษา รุ่นที่ 9 (มท 0807.3/ว1337) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [แผนที่ ฯ] 27 ก.ค. 2550
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต เดือนกรกฎาคม 2550 ให้แก่ อปท. (มท 0808.3/ว1411) [บัญชีจัดสรรฯ] 27 ก.ค. 2550
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนที่ชำระภาษี ต่างสำนักงานนอกเขตจังหวัดที่รถอยู่ในความรับผิดชอบ (มท 0808.3/ว1398) 26 ก.ค. 2550
<< หน้าแรก...     847      848      849      850     (851)     852      853      854      855     ....หน้าสุดท้าย >> 886
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-289-2558
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120 โทรศัพท์ : 054-642387 โทรสาร : 054-642387
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
จำนวนผู้เข้าชม 2,376,929 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10