หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
 
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นโยบาย และแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 30 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานสรุปผลจากการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจและแรงจูงใจของข้าราชการ พนักงาน ต่อการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2561 [ 6 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 19  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหต่งในระดับที่สูงขึ้น [ 23 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 23  
 
  (1)