หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
 
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ปู่เจ้าสมิงพราย
อนุสรณ์สถาน
พระลอ พระเพื่อน พระแพง
ดอกไก่ฟ้าพระยาลอ
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านกลาง
“ ท้องถิ่นน่าอยู่ สู่ชุมชนเป็นสุข
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ลือเลื่องวัฒนธรรม
ผูกพันสามัคคี ”
วัดพระธาตุพระลอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสุวรรณ
ผลิตภัณฑ์บ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ ค่ะ 
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง โครงการปรับปร [ 16 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง โครงการปรับปร [ 15 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 7 
การประชุมการคัดแยกขยะ หมู่ที่ 9 บ้านวังดิน [ 24 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 49 
งานป้องกันฯ อบต.บ้านกลางออกปฏิบัติการส่งน้ำ หมู่ที่ 12 แก้ปัญหาภัยแล้ง [ 20 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 27 
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง โครงการปรับปร [ 13 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 35 
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ซักถามอัตราการเก็บภาษี ประจำปี 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 27 
เชิญผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมประชุมหารือการกำหนดแนวทางการโครงการฯสปส [ 26 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 21 
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง [ 7 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 66 
โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านกลาง [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 23 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านลับแลง [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 56 
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราค [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 50 
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง [ 31 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 70 
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ OR CODE เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายและผู้มีส่วนได้เสียภา [ 30 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 122 
การประชุม ร้านค้าเพื่อหาแนวทางการคัดแยกขยะ [ 25 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 20 
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 24 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
 
อบต.บ้านกาศ คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนกำศ ที่ 196/2561 เรื่อง มอบอำนำจให้รองนำยกองค์กำร [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านกาศ คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนกำศ ที่ 350/2562 เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนส่วนตำบลรั [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านกาศ คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ ที่ 348/2562 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
 
พร0023.3/ว278 แจ้ง อปท.นำสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปใช้พัฒนาเด็กปฐมวัย  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.4/ว277 แจ้งเผยแพร่หนังสือ แนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว2677 โครงการนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว2669 หลักเกณฑ์การส่งนมโรงเรียนและแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพรน่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว2668 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจแลอุตสาหกรรม 2564  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว2667 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว2666 แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 เพื่อให้ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.1/ว275 แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สูุมชน ครั้งที่ 22/2564  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว2652 ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และขอเชิญการประชุม  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว273 แจ้ง อปท.ส่งข้อมูลแสดงความจำนงขอรับการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.1/ว271 แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดทำความตกลงระหว่าง อปท.กับหน่วยงานในต่างประเทศ  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.2/ว2630 เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 16 มิ.ย. 2564 ]  
พร0023.5/ว270 แจ้งรายงานสรุปจำนวนและชื่อโครงการ ไปยังกรมบัญชีกลางตามแบบฟอร์มที่ากำหนดฯ  [ 16 มิ.ย. 2564 ]  
พร0023.3/ว269 แจ้งขอความร่วมมืออำเภอรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขไฟป่าหมอกควันฯ [ แนบ1 ]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]  
พร0023.2/ว2615 แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าาราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินมีปัญหาความขัดแย้งหรือเป็นคู่กรณี  [ 16 มิ.ย. 2564 ]  
พร0023.1/ว2618 การประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินับระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  [ 16 มิ.ย. 2564 ]  
พร0023.5/ว268 แจ้งโอนเงิน อปท.  [ 15 มิ.ย. 2564 ]  
พร0023.5/ว2571 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลฝากภาษีและค่าธรรมวเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน เมษายน 2564  [ 15 มิ.ย. 2564 ]  
พร0023.3/ว2606 ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  [ 15 มิ.ย. 2564 ]  
พร0023.3/ว2607 การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครอง่สวนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564  [ 15 มิ.ย. 2564 ]  
 

หัตถกรรมฝุ่นไม้ใยสา  

กลุ่มผลิตภัณฑ์ดุนโลหะ  
 
 

 
หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายของบริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 2014 สน.คท. มท 0808.3/ว1285 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว74  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) กศ. มท 0816.2/ว1291  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1293 [เอกสารแนบ]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงาน ฯ กค. มท 0803.3/ว1292  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1233  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1287  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1286 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1284  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ กจ. มท 0802.3/ว1280 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1259  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1276 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1276 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) สบ.พถ. มท 0807.2/ว1266  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1272  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย กศ. มท 0816.4/ว1262  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด (บริหารกายหน้าเสาธง) ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.5/ว1268 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กพส. มท 0810.4/ว1271  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 กพส. มท 0810.4/ว1270  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ของกลุ่มที่ 3 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1269 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 16 สน.บถ.  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์ LAD CLASS ฟรี เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในยุคชีวิตวิถีใหม่ กศ. มท 0816.3/ว1253  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
แบบสำรวจการดำเนินการตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ กศ. มท 0816.3/ว1254  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ในระบบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) กพส. มท 0810.8/ว1255  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ข้อหารือและขอให้ทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3448  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แผนที่ดาวเทียม
 
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกลาง
 
E-Service
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. บ้านกลางพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข

 
อบต.บ้านกลาง รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษามั้ยครับ (9 มี.ค. 2563)    อ่าน 2367  ตอบ 3  
สมัครงาน (8 ส.ค. 2562)    อ่าน 361  ตอบ 1  
ติดตามหาคนหาย (1 ต.ค. 2561)    อ่าน 1178  ตอบ 0  
 


ประชุมคณะกรรมการชมรมพนักงานส่วนท้องถิ่นอำเภอสอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 12 


ปฏิบัติการเอ็กซเรย์สารเสพติด เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง [ 18 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 12 


อบต. บ้านกลางเข้าร่วมกิจกรรมเปิดยุทธการพิชิตภัยยาเสพติดด้วยแนวคิดวิถีใหม่และรณรง [ 18 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 32 


ออกสำรวจพื้นที่น้ำท่วมพืชผลการเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านหนองสุวรรณ [ 16 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 40 


กิจกรรมจิตอาสาปลูกไม้ยืนต้นผลกินได้ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางบลบ้านก [ 26 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 56 


กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด 19 [ 25 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 57 


งานป้องกันฯ อบต. บ้านกลางออกปฎิบัติการช่วยเหลือส่งน้ำในพื้นที่หมู่12 บ้านหล่าย [ 20 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 81 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้นำรถออกประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกัน [ 12 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 111 
 
 

อุทยานลิลิตพระลอ  
 

วัดพระธาตุพระลอ  
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2555
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-289-2558
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120 โทรศัพท์ : 054-642387 โทรสาร : 054-642387
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
จำนวนผู้เข้าชม 5,119,762 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
อบต.บ้านกลาง

facebook
อบต.บ้านกลาง
อบต.บ้านกลาง