หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ ค่ะ 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อจ่า [ 15 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ [ 15 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง [ 15 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 2 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ [ 15 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 2 
การดำเนินเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 10 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจ [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการ [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 8 
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง และพนักงานจ้าง เรื่องผลประ [ 24 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 20 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าท [ 24 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 17 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการ [ 24 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 31 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยช [ 24 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 15 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการ [ 24 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 18 
 
อบต.ท่าข้าม งานนมัสการหลวงปู่พรม เขมจารี สรงน้ำพระธาตุขวัญยืนโชคดีศรีมงคล [ 17 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าข้าม งานนมัสการพระธาตุมหาพุทธรัศมี ประจำปี 2561 [ 17 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
 
พร0023.3/ว2921 พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 12 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว2920 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่องจริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนรุ่นที่๑ ปี ๒๕๖๒ [ 12 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว352 แนวทางการปฎิบัติงานและการรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 12 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.1/ว354 การดูแลความสงบเรียบร้อยห้วงวันสำคัญของชาติ วันหยุดราชการต่อเนื่อง และวันเทศกาลสำคัญในเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2562 [ 12 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.1/ว353 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว2901 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล 2562 [ 11 ก.ค. 2562 ]   
พร0023.4/ว2887 แจ้งมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท [ 10 ก.ค. 2562 ]   
พร0023.4/ว2887 แจ้งมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท [ 10 ก.ค. 2562 ]   
พร0023.2/ว2875 จัดประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 [ 10 ก.ค. 2562 ]   
พร0023.3/ว2872 แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า ไตรมาสที่ 2 [ 9 ก.ค. 2562 ]   
พร0023.3/ว351 ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานจัดทำข้อมูลนวัตกรรมหรือกิจกรรมริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อประกอบเกณฑ์การประกวด จังหวัดสะอาด ประจำปี 2562เฉพาะ ทต.สอง ทต.ร้องกวาง และ อบต.บ้านเหล่า [ 9 ก.ค. 2562 ]   
พร0023.3/300 ขอความอนุเคราะห์ อบต.แม่ยางร้อง ร่วมจัดนิทรรศการจังหวัดแพร่ปลอดภาชนะโฟม ฯ [ 9 ก.ค. 2562 ]   
พร0023.4/ว350 โครงการฝึกอบรม การเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 [ 9 ก.ค. 2562 ]   
พร0023.5/ว2854 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนรกฎาคม 2562 [ 9 ก.ค. 2562 ]   
พร0023.2/ว2831 การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวการทุจริตในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ค. 2562 ]   
พร0023.3/ว2834 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์หลุดค้างจำหน่าย [ 8 ก.ค. 2562 ]   
พร0023.3/ว2833 การกำหนดหลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ค. 2562 ]   
พร0023.3/ว2832 ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต [ 8 ก.ค. 2562 ]   
พร0023.3/ว9031 1-การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2562 [ 9 ก.ค. 2562 ]   
พร0023.3/ว9031 2-การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2562 [ 8 ก.ค. 2562 ]   
 

หัตถกรรมฝุ่นไม้ใยสา  

กลุ่มผลิตภัณฑ์ดุนโลหะ  
 
 

 
การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ กค. มท 0803.3/ว2746  [ 12 ก.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2745  [ 12 ก.ค. 2562 ]
ขอส่งคู่มือแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร กสธ. มท 0819.2/ว2741  [ 12 ก.ค. 2562 ]
การติดตามการบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนในโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2744 [เอกสารแนบ] [เอกสารอ้างอิง]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุกตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12164-12239 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2736 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2715 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12240-12314 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การรายงานการส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2721 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2319  [ 11 ก.ค. 2562 ]
รายงานผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2720  [ 11 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.5/ว2710  [ 11 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมการอบรมสร้างความตระหนักรู้ในการจัดกิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา กศ. มท 0816.5/ว2709  [ 11 ก.ค. 2562 ]
รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว2690 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติการควบคุมดูแลการใช้รหัสผู้ใช้งาน (User) และรหัสผ่าน (Password) เข้าใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS สน.คท. มท 0808.4/ว2698  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว4091  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว4095 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ก.ค. 2562 ]
การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2683  [ 10 ก.ค. 2562 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน กจ. มท 0802.3/ว89  [ 10 ก.ค. 2562 ]
ขอเชิญร่วมลงพื้นที่เพื่อรณรงค์งดใช้ภาชนะโฟมและถุงพลาสติกในโครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือขององค์การตลาด และพัฒนาตลาดให้เป็นตลาด Go Green Plus ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2693  [ 10 ก.ค. 2562 ]
เชิญชวนสนับสนุนการจัดงานวันแม่แห่งชาติ การจำหน่ายและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิในรูปแบบต่างๆ สล. มท 0801.2/ว151  [ 10 ก.ค. 2562 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว11 [ประกาศ ก.จ.] [ประกาศ ก.ท.] [ประกาศ ก.อบต.]  [ 9 ก.ค. 2562 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว80  [ 9 ก.ค. 2562 ]
ขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ งวดที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว21  [ 9 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว2678 [เอกสารแนบ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 9 ก.ค. 2562 ]
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. บ้านกลางพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข


 
ติดตามหาคนหาย (1 ต.ค. 2561)    อ่าน 775  ตอบ 0  
อบต.บ้านกลาง รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษามั้ยครับ (15 ก.พ. 2561)    อ่าน 2004  ตอบ 2  
ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกัน (7 เม.ย. 2559)    อ่าน 1879  ตอบ 0  
 
อบต.ต้าผามอก วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.น้ำเลา วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.เตาปูน ร้องเรียนไฟฟ้าบ้านอัมพวัน หมู่ 8 (9 ก.ค. 2562)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.เตาปูน สระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาล (3 ก.ค. 2562)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.วังหลวง เว็บไซต์ อบต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 มิ.ย. 2562)    อ่าน 436  ตอบ 1
ทต.ทุ่งโฮ้ง การจัดหาเครื่่องออกกำลังกาย (27 มิ.ย. 2562)    อ่าน 17  ตอบ 0
ทต.แม่ลานนา เก็บรูปสวยๆมาฝากครับ (23 มิ.ย. 2562)    อ่าน 1158  ตอบ 2
ทต.ห้วยอ้อ วันนี้มีกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ (18 มิ.ย. 2562)    อ่าน 34  ตอบ 0
อบต.ตำหนักธรรม ขอให้ปรับปรุงถนนสาธารณะในเขตตำหนักธรรม (17 มิ.ย. 2562)    อ่าน 91  ตอบ 2
อบต.ป่าสัก แหล่งท่องเที่ยวตำบลป่าสัก อ่างเก็บน้ำแม่กระต๋อม(ต้นน้ำสรอย) (15 มิ.ย. 2562)    อ่าน 970  ตอบ 2
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2555
 
 
 

อุทยานลิลิตพระลอ  
 

วัดพระธาตุพระลอ  
สงวนลิขสิทธิ์ ©องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทร : 054-642387 Fax : 054-642387
จำนวนผู้เข้าชม 1,970,050 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com