หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
 
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ปู่เจ้าสมิงพราย
อนุสรณ์สถาน
พระลอ พระเพื่อน พระแพง
ดอกไก่ฟ้าพระยาลอ
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านกลาง
“ ท้องถิ่นน่าอยู่ สู่ชุมชนเป็นสุข
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ลือเลื่องวัฒนธรรม
ผูกพันสามัคคี ”
วัดพระธาตุพระลอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสุวรรณ
ผลิตภัณฑ์บ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ ค่ะ


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนพิเศษลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางเป็นหนึ่งใน 9 องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสอง จังหวัดแพร่ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ ของจังหวัดแพร่ ห่างจากจังหวัดประมาณ 50 กิโลเมตร ห่างจาก ที่ว่าการอำเภอสอง 1 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 107 ตารางกิโลเมตร หรือ 66,815 กิโลเมตร
 
  ประชากร ทั้งสิ้น 3,823 คน ครัวเรือน จำนวน 1,309 ครัวเรือน
 
ชาย จำนวน 1,896 คน คิดเป็นร้อยละ 49.60
 
หญิง จำนวน 1,927 คน คิดเป็นร้อยละ 50.40
  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 35.72 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
อาชีพด้านการเกษตรกรรม ร้อยละ 80
 
รองลงมามีรายได้จากการรับจ้าง
 
 
  ผลผลิตหรือสินค้าที่สำคัญของตำบล ได้แก่
 
ข้าวนาปี
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์