ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ ค่ะ 
ประกาศ....รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 27 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 12 
ประกาศ...สอบราคาโครงการก่อสร้างผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านกลางทุ่ง หมู่ที่ [ 7 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 21 
ประกาศ....รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 4 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 17 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง ผลการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุ [ 16 ธ.ค. 2558 ]   อ่าน 35 
ประกาศ.....ยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง (รอ [ 15 ธ.ค. 2558 ]   อ่าน 23 
เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำ [ 1 ธ.ค. 2558 ]   อ่าน 20 
ประกาศ....ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต องค์การบริหารส่ [ 1 ธ.ค. 2558 ]   อ่าน 19 
ประกาศ....สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางบ้านวังดิน หมู่ [ 27 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 44 
ประกาศ...ผลการประมูลโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกลาง - บ้านหนองส [ 25 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 31 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ [ 25 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 32 
ประกาศ....สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางบ้านวังดิน หมู่ [ 10 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 31 
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านวังดิน หมู่ [ 4 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 32 
ประกาศ....ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกลาง – บ [ 27 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 30 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง การตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ และการตรวจ [ 22 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 64 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง [ 13 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 62 
 
อบต.น้ำชำ ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที [ 11 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำชำ ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที [ 11 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 0 
 
[พร0023.2/ว574] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ [ 10 ก.พ. 2559 ]     
[พร0023.5/ว571] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 [ 10 ก.พ. 2559 ]     
[พร 0023.3/ว563] การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (LCT) ประจำปีการศึกษา [ 9 ก.พ. 2559 ]     
[พร 0023.3/ว537] แจ้งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช [ 9 ก.พ. 2559 ]     
[พร 0023.3/ว536] แนวทางการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ( Active case finding) [ 9 ก.พ. 2559 ]     
[พร0023.3/ว535] คำแนะนำประชาชน เรื่อง โรคไข้ซิกา [ 9 ก.พ. 2559 ]     
[พร0023.5/ว74] การออกใบเสร็จรับเงินโอนเข้าบัญชี อปท.เงินกันเบิกเหลื่อมปี 57 [ 9 ก.พ. 2559 ]     
[พร0023.5/ว544] การดำเนินการติดตามคณะรัฐมนตรี 2กุมภาพันธ์ 59 [ 9 ก.พ. 2559 ]     
[พร0023.3/ว68] การแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางการระบายน้ำของแม่น้ำคูคลอง ในพื้นที่จังหวัดแพร่ [ 8 ก.พ. 2559 ]     
[พร0023.3/103] การแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางการระบายน้ำของแม่น้ำคูคลอง ในพื้นที่จังหวัดแพร่ [ 8 ก.พ. 2559 ]     
พร0023.3/ว526 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสำรวจข้อมูลแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง [ 8 ก.พ. 2559 ]     
[พร0023.5/ว69] แจ้งการโอนเงิน อปท. [ 8 ก.พ. 2559 ]     
[พร0023.5/ว504] การตรวจสอบการดำเนินการโครงการประกันรายได้ผู้สูงอายุ [ 8 ก.พ. 2559 ]     
[พร0023.3/ว503] สำรวจข้อมมูลแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง [ 5 ก.พ. 2559 ]     
[พร0023.3/ว503] สำรวจข้อมมูลแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง [ 5 ก.พ. 2559 ]     
[พร0023.3/ว67] แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบ O-NET [ 5 ก.พ. 2559 ]     
พร0023.3/ว66 ขอเชิญประชุมดำเนินการทดสอบทางการศึกษาO-NET [ 5 ก.พ. 2559 ]     
[พร0023.2/ว489] การแต่งเครื่องแบบพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระบบจำแนกตำแหน่งใน [ 4 ก.พ. 2559 ]   
[พร0023.2/ว488] ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลเทศบาล [ 4 ก.พ. 2559 ]   
[พร0023.1/ว60] แจ้งกำหนดการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ อปท. [ 3 ก.พ. 2559 ]   
 
หัตถกรรมฝุ่นไม้ใยสา
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดุนโลหะ
 
 

 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share" ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว285  [ 10 ก.พ. 2559 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบำนาญด้วยตนเอง ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว302  [ 10 ก.พ. 2559 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมสัมมนาตามโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สน.มถ. มท 0892.4/ว294  [ 10 ก.พ. 2559 ]
ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) สน.บถ. มท 0809.3/ว293  [ 10 ก.พ. 2559 ]
การจัดส่งรายงานการเงิน และแนวทางการกู้ยืมเงินขององต์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว298  [ 10 ก.พ. 2559 ]
การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว301  [ 10 ก.พ. 2559 ]
แนวทางการกำหนดข้อบัญญัติ อปท. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดส่งน้ำเสียไปบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.4/ว290  [ 10 ก.พ. 2559 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว300  [ 10 ก.พ. 2559 ]
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เมนู Template สถจ. ศส. มท 0806/ว7  [ 10 ก.พ. 2559 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว299  [ 10 ก.พ. 2559 ]
ขอให้จังหวัดกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อได้รับเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว296  [ 10 ก.พ. 2559 ]
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว286  [ 9 ก.พ. 2559 ]
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว70  [ 9 ก.พ. 2559 ]
การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.3/ว283 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ก.พ. 2559 ]
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 สล. มท 0801.3/ว281  [ 8 ก.พ. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว280  [ 8 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 รุ่นที่ 13 สน.กศ. มท 0893.4/ว220  [ 8 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 รุ่นที่ 12 สน.กศ. มท 0893.4/ว221  [ 8 ก.พ. 2559 ]
การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.คท. มท 0808.3/ว159  [ 8 ก.พ. 2559 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว3  [ 5 ก.พ. 2559 ]
ขอจัดตั้งฝ่ายและการกำหนดกรอบอัตรากำลังของเทศบาล โดยไม่ผ่านความเห็นชอบ ก.ท. สน.บถ. มท 0809.2/ว16  [ 5 ก.พ. 2559 ]
คู่มือการปฏิบัติงานแบบบูรณาการในการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และโรคอุบัติใหม่อื่น ๆ สำหรับผู้ปฏิบัติงานนอกภาคสาธารณสุข สน.สส. มท 0891.3/ว275  [ 5 ก.พ. 2559 ]
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ภาคใต้) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว271  [ 5 ก.พ. 2559 ]
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ภาคเหนือ) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว271  [ 5 ก.พ. 2559 ]
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว270  [ 5 ก.พ. 2559 ]
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. บ้านกลางพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข


 
รับโอน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมั้ยครับ (30 ต.ค. 2557)    อ่าน 201  ตอบ 0  
อบต.บ้านกลาง รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษามั้ยครับ (22 เม.ย. 2557)    อ่าน 484  ตอบ 2  
ที่บ้านจำรุง จ.หวัดระยอง (1 พ.ย. 2556)    อ่าน 800  ตอบ 4  
 
ทต.ร้องกวาง ขอทราบวิธีคิดค่ารายปี สำหรับนำไปชำระค่าภาษีโรงเรือน สำหรับโรงแรมค่ะ (10 ก.พ. 2559)    อ่าน 2092  ตอบ 6
อบต.เหมืองหม้อ เรื่อง การเก็บขยะของ อบต. (28 ม.ค. 2559)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.ต้าผามอก ช่วยแก้ไขปัญหาไม่น้ำใช้ พื้นที่บ้านปง (25 ม.ค. 2559)    อ่าน 39  ตอบ 0
อบต.วังชิ้น การจ่ายโบนัส (23 ม.ค. 2559)    อ่าน 5447  ตอบ 15
ทต.ช่อแฮ ขอทราบการเดินทางไปไหว้พระธาตุช่อแฮ (22 ม.ค. 2559)    อ่าน 8355  ตอบ 29
อบต.บ้านเหล่า มีตำแหน่งว่างหรือเปล่าค่ะ (21 ม.ค. 2559)    อ่าน 28  ตอบ 0
อบต.แม่ทราย ขอสอบถาม (21 ม.ค. 2559)    อ่าน 466  ตอบ 3
อบต.แม่จั๊วะ เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.แม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (18 ม.ค. 2559)    อ่าน 17  ตอบ 0
ทต.แม่คำมี ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" วันท (13 ม.ค. 2559)    อ่าน 54  ตอบ 0
อบต.เด่นชัย ขอข้อมูล ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ ในเขต อ.เด่นชัย โดยละเ * * * ยด จะต้องทำทำอย่างไ (7 ม.ค. 2559)    อ่าน 32  ตอบ 0
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2555
 


[ 22 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 170 


กำหนดการจัดงาน โครงการลานวัฒนธรรม สืบสานตำนานรักพระลอ ขอพรปู่เจ้าสมิงพราย ประจำป [ 4 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 161 
 
อุทยานลิลิตพระลอ
วัดพระธาตุพระลอ
สงวนลิขสิทธิ์ ©องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทร : 054-642387 Fax : 054-642387
จำนวนผู้เข้าชม 0277528 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com