ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ ค่ะ 
การประกวดไก่พระลอ (ด่างเบญจรงค์) ประจำปี 2557 [ 26 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 55 
การประกวดป้อจายงามตามรอยพระลอ ประจำปี 2557 [ 24 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 59 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง สอบราคาซื้อ…ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด (C [ 18 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 179 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง สอบราคาซื้อ…ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด (CC [ 26 ธ.ค. 2556 ]   อ่าน 819 
การประกวดซอพละลอ ประจำปี ๒๕๕๖ [ 18 ธ.ค. 2556 ]   อ่าน 163 
เรื่อง การประกวดรำวงหม่าเก่า ประจำปี ๒๕๕๖ [ 18 ธ.ค. 2556 ]   อ่าน 485 
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 1 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 138 
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 1 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 250 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมโรงจอด [ 27 พ.ค. 2556 ]   อ่าน 273 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูก [ 27 พ.ค. 2556 ]   อ่าน 240 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูก [ 27 พ.ค. 2556 ]   อ่าน 211 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูก [ 27 พ.ค. 2556 ]   อ่าน 256 
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25 [ 4 เม.ย. 2556 ]   อ่าน 311 
[ 28 มี.ค. 2556 ]   อ่าน 393 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างราง [ 13 ก.พ. 2556 ]   อ่าน 341 
 
อบต.แดนชุมพล ประกาศ เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำพื้นที่ หมู [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.แดนชุมพล ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างแล [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
 
[พร0023.4/ว.4434] โครงการพัฒนามาตรฐานแผนที่รูปแปลงโฉนดที่ดินและเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศด้วยเทคโนโลยีการรังวัดระบบดาวเทียม [ 18 ธ.ค. 2557 ]     
[พร0023.3/ว.4409] การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ [ 17 ธ.ค. 2557 ]     
[พร0023.3/19742] การฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน เรียน นายกเทศมนตรีเมืองแพ [ 15 ธ.ค. 2557 ]     
[พร0023.3/ว.411] การมอบทุนแก่นักเรีบนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ขององค์การสหสากลวิทยาลัย [ 15 ธ.ค. 2557 ]     
[พร0023.3/ว.4363] การป้องกันการทุจริตเงินงบประมาณในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ธ.ค. 2557 ]     
[พร0023.3/ว.4362] มติสมัชชสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๕ เรื่อง การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินทางและการใช้จักรยานในชีวิตประจำว [ 15 ธ.ค. 2557 ]     
[พร0023.3/ว.4359] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Env [ 15 ธ.ค. 2557 ]     
[พร0023.3/ว.4358] โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่งนท้องถิ่น ประจ [ 15 ธ.ค. 2557 ]     
[พร0023.5/ว.410] การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ธ.ค. 2557 ]     
[พร0023.2/ว.4354] หารือการรับโอน(ย้าย)และบรรจุแต่งตั้ง การจ้างพนักงานจ้าง กรณีภาระค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ ๔๐ ของมาตรา ๓๕ [ 15 ธ.ค. 2557 ]     
[พร0023.2/ว.4353] การปรับเปลี่ยนระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซี เป็นระบบแท่ง [ 15 ธ.ค. 2557 ]     
[พร0023.4/ว.409] สัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี ๒๕๕๘ [ 15 ธ.ค. 2557 ]     
[พร0023.4/ว.408] ฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ (หลักสูตร ๕ วัน) [ 15 ธ.ค. 2557 ]     
[พร0023.3/ว.407] ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำนวยความสะดวกแก่คนพิการเข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดแพร่ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 12 ธ.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.4331] กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ [ 12 ธ.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.4330] การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล(กรณีราคาทองคำผันผวน) [ 12 ธ.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.406] การประชุมความร่วมมือในการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพื้นที่ป่าสวนแห่งชาติ [ 12 ธ.ค. 2557 ]   
[พร0023.2/ว.4324] การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล [ 11 ธ.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.4323] การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๖ [ 11 ธ.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.4303] 1-การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ [ 11 ธ.ค. 2557 ]   
 
หัตถกรรมฝุ่นไม้ใยสา
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดุนโลหะ
 
 

 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2332  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยสำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2558 รุ่นที่ 6 สน.กศ. มท 0893.4/ว2323  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยสำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2558 รุ่นที่ 5 สน.กศ. มท 0893.4/ว2322  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
เชิญรับชมสกู๊ปประชาสัมพันธ์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว41  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผล และประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พร้อมทั้งการเชื่อมโยงระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.2/ว2310 [เอกสารแนบ]  [ 17 ธ.ค. 2557 ]
การอบรมโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.คท. มท 0808.3/ว2240  [ 17 ธ.ค. 2557 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2556 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดิอน) สน.บถ. มท 0809.4/ว31  [ 17 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (การพัฒนาระบบประปาชุมชน) สพบ. มท 0807.4/ว2291  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (มาตรฐานการผลิตและจ่ายน้ำสำหรับระบบประปาชุมชน) สพบ. มท 0807.4/ว2290  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การรายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2311  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินช่วยเหลือบุตร และค่าเช่าบ้าน สน.คท. มท 0808.2/12001-12075 [เอกสารแนบ]  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/2304  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2556 สน.คท. มท 0808.3/ว2300  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่ม สำหรับผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2270  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 2 (เดือนมกราคม 2558-มีนาคม 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2292  [ 15 ธ.ค. 2557 ]
แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว2289  [ 15 ธ.ค. 2557 ]
การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย พ.ศ.2557 ครั้งที่ 2/2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2286  [ 12 ธ.ค. 2557 ]
รายงานเงินรายได้แผ่นดิน ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2285  [ 12 ธ.ค. 2557 ]
การแก้ไขแบบรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ สน.คท. มท 0808.3/ว2239  [ 11 ธ.ค. 2557 ]
การเลือกผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการควบคุมเงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง สน.คท. มท 0808.2/ว2207  [ 11 ธ.ค. 2557 ]
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 เรื่อง การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน สน.สส. มท 0891.3/ว2250  [ 11 ธ.ค. 2557 ]
แจ้งผลการดำเนินการค่ารักษาพยาบาลที่ค้างเบิกจ่าย ประจำปี พ.ศ.2556 สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว2247  [ 9 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2245 [รายชื่อ]  [ 9 ธ.ค. 2557 ]
โครงการนำร่องให้ความรู้ด้านการส่งเสริมเคารพสิทธิผู้อื่นในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว2227  [ 9 ธ.ค. 2557 ]
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดขนาดเทศบาล สน.บถ. มท 0809.2/ว127  [ 9 ธ.ค. 2557 ]
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. บ้านกลางพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข


 
รับโอน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมั้ยครับ (30 ต.ค. 2557)    อ่าน 64  ตอบ 0  
อบต.บ้านกลาง รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษามั้ยครับ (22 เม.ย. 2557)    อ่าน 320  ตอบ 2  
ที่บ้านจำรุง จ.หวัดระยอง (1 พ.ย. 2556)    อ่าน 660  ตอบ 4  
 
ทต.ช่อแฮ ติดต่อสอบถาม (16 ธ.ค. 2557)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.แม่คำมี อบต.แม่คำมี รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 ตำแหน่ง (16 ธ.ค. 2557)    อ่าน 376  ตอบ 4
อบต.เด่นชัย โอนย้าย (12 ธ.ค. 2557)    อ่าน 614  ตอบ 7
อบต.แดนชุมพล ตำแหน่งนายช่างโยธา (12 ธ.ค. 2557)    อ่าน 36  ตอบ 0
อบต.เตาปูน ขอสอบถามนายกเตาปูนหน่อยคะ (12 ธ.ค. 2557)    อ่าน 3985  ตอบ 42
อบต.ป่าแดง สอบถามเรื่องเบี้ยยังชีพค่ะ (4 ธ.ค. 2557)    อ่าน 76  ตอบ 1
อบต.แดนชุมพล แผ่นพับเครื่องโรยข้าวงอก (3 ธ.ค. 2557)    อ่าน 183  ตอบ 2
ทต.แม่คำมี รับโอนย้าย (28 พ.ย. 2557)    อ่าน 170  ตอบ 2
อบต.ท่าข้าม การจัดเก็บขยะในหมู่บ้าน (27 พ.ย. 2557)    อ่าน 85  ตอบ 2
อบต.แม่ทราย สอบถามตำแหน่งว่างครับ (27 พ.ย. 2557)    อ่าน 131  ตอบ 2
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2555
 


กำหนดการจัดงาน โครงการลานวัฒนธรรม สืบสานตำนานรักพระลอ ขอพรปู่เจ้าสมิงพราย ประจำป [ 4 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 42 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง การประกวดไก่พระลอ (ด่างเบญจรงค์) [ 26 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 58 
 
อุทยานลิลิตพระลอ
วัดพระธาตุพระลอ
สงวนลิขสิทธิ์ ©องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ : 054-642387 โทรสาร : 054-642387
จำนวนผู้เข้าชม 0186463 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com