ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ ค่ะ 
ประกาศ....สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางบ้านวังดิน หมู่ [ 27 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 5 
ประกาศ...ผลการประมูลโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกลาง - บ้านหนองส [ 25 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 5 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ [ 25 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 14 
ประกาศ....สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางบ้านวังดิน หมู่ [ 10 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 11 
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านวังดิน หมู่ [ 4 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 10 
ประกาศ....ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกลาง – บ [ 27 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 17 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง การตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ และการตรวจ [ 22 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 27 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง [ 13 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 28 
เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกลาง – บ้านห [ 9 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 36 
ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านหล่าย ม.12 ต.บ้านกลาง อ.ส [ 28 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 33 
ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ต.บ้ [ 28 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 34 
ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางรินระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นผึ้ง ม. [ 25 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 42 
สอบราคา....โครงการก่อสร้างรางรินระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นผึ้ง ม.11 ต.บ้า [ 3 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 54 
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นผึ้ง ม.11 ต.บ้านกล [ 2 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 47 
สอบราคา....โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านหล่าย ม.12 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร [ 25 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 36 
 
อบต.เตาปูน [ 30 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.เตาปูน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เรื่อง ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาห [ 30 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
 
[พร0023.2/ว4776] ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฎิบัติหน้าที่แทนนายก อปท. [ 27 พ.ย. 2558 ]     
[พร0023.2/ว4775] ซักซ้อมการบรรจุและแต่ตั้งครู ผดด. กรณีเรียกใช้บัญชี [ 27 พ.ย. 2558 ]     
[พร0023.5/ว517] แจ้งการโอนเงิน อปท. [ 27 พ.ย. 2558 ]     
[พร0023.5/ว516] แจ้งการโอนเงิน อปท. [ 26 พ.ย. 2558 ]     
ตาราง ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 11/2558 [ 26 พ.ย. 2558 ]     
ตาราง ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 11/2558 [ 26 พ.ย. 2558 ]     
[พร0023.3/ว514] การกำหนดแบบพิมพ์และเอกสารใช้ทางการเงิน อปท. [ 24 พ.ย. 2558 ]   
[พร0023.1/ว4696] มอบหมายการให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ [ 24 พ.ย. 2558 ]   
[พร0023.2/ว4703] หารือแนวทางการเบิกจ่ายเงินตำแหน่งพนักงานเทศบาล [ 24 พ.ย. 2558 ]   
[พร0023.3/ว4707] 1-ของบฯโครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม ประปาปี 60 [ 24 พ.ย. 2558 ]   
[พร0023.3/ว4707] 2-ของบฯโครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม ประปาปี 60 [ 24 พ.ย. 2558 ]   
[พร0023.3/ว4706] 1-ของบฯโครงการถนนถ่ายโอน ปี 60 [ 24 พ.ย. 2558 ]   
[พร0023.3/ว4706] 2-ของบฯโครงการถนนถ่ายโอน ปี 60 [ 24 พ.ย. 2558 ]   
[พร0023.3/ว4695] การจัดการเรียนรู้ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของสถานศึกษาอปท [ 24 พ.ย. 2558 ]   
[พร0023.3/ว4688] โครงการอบรมการจัดกิจกรรม โตไปไม่โกง ในสถานศึกษาสังกัด อปท [ 24 พ.ย. 2558 ]   
[พร0023.4/ว512] รายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าอบรมบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น [ 24 พ.ย. 2558 ]   
[พร0023.5/ว4697] การกันเงินเบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายกรณีไม่ก่่อหนี้ [ 24 พ.ย. 2558 ]   
[พร0023.3/ว4675] การประกวด อปท.และสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ปี 2559 [ 23 พ.ย. 2558 ]   
[พร0023.3/ว4670] โครงการแข่งขันคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ปี2558 [ 23 พ.ย. 2558 ]   
[พร0023.3/ว4672] การคัดเลือกผู้บริหารดีเด่นด้านการศึกษาและผอ.การศึกษาดีเด่น 58 [ 23 พ.ย. 2558 ]   
 
หัตถกรรมฝุ่นไม้ใยสา
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดุนโลหะ
 
 

 
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนโครงการเด็กไทยแก้มใส ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สนใจเข้าร่วม (โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2563  [ 27 พ.ย. 2558 ]
โครงการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว2580  [ 27 พ.ย. 2558 ]
ชี้แจงประมาณราคาค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2583  [ 27 พ.ย. 2558 ]
การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559 ในระบบ Electronic Report (E-Report) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2582  [ 27 พ.ย. 2558 ]
รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษา : โต๊ะเรียน มอก.1494-2541 และเครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษา : เก้าอี้เรียน มอก.2495-2541 สน.คท. มท 0808.2/ว2561  [ 27 พ.ย. 2558 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2579  [ 27 พ.ย. 2558 ]
การสำรวจข้อมูลจำนวนโรงฆ่าสัตว์และพนักงานตรวจโรคสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.มถ. มท 0892.2/ว2572 [แบบสำรวจฯ]  [ 27 พ.ย. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2576 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2558 ]
ตรวจรับรองผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2577  [ 26 พ.ย. 2558 ]
การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว2568  [ 26 พ.ย. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.3/ว2575  [ 26 พ.ย. 2558 ]
แจ้งโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งรายงานความก้าวหน้าและรายงานการเงินให้ สสส. ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2564  [ 26 พ.ย. 2558 ]
ขอเลื่อนการจัด (เวทีสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจฐานราก เสริมทุกภาวะในทุกมิติ) สน.มถ. มท 0892.1/ว2566  [ 26 พ.ย. 2558 ]
การติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2565  [ 25 พ.ย. 2558 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2558/2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2555  [ 25 พ.ย. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ด่วน สน.บถ. มท 0809.2/ว2552  [ 25 พ.ย. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11/2558 ประจำเดือนสิงหาคม 2558 สน.คท. มท 0808.3/ว2544 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ย. 2558 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 25 พ.ย. 2558 ]
การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2557 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ย. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.3/ว2509 [รายชื่อ]  [ 25 พ.ย. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 1 สน.บถ. มท 0809.4/ว2536 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2558 ]
ขอเชิญร่วมงาน (เวทีสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจฐานราก เสริมสุขภาวะในทุกมิติ) ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.1/ว2554 [แนวทางการจัดเวที] [กำหนดการ] [รายชื่อ อปท.เครือข่าย]  [ 24 พ.ย. 2558 ]
โครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.3/ว2548 [บัญชีรายชื่อ]  [ 24 พ.ย. 2558 ]
โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2545  [ 24 พ.ย. 2558 ]
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/19678 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2558 ]
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. บ้านกลางพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข


 
รับโอน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมั้ยครับ (30 ต.ค. 2557)    อ่าน 183  ตอบ 0  
อบต.บ้านกลาง รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษามั้ยครับ (22 เม.ย. 2557)    อ่าน 467  ตอบ 2  
ที่บ้านจำรุง จ.หวัดระยอง (1 พ.ย. 2556)    อ่าน 774  ตอบ 4  
 
อบต.ต้าผามอก เบี้ยยังชีพ ผู้สูฝอายุ (30 พ.ย. 2558)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.แม่ทราย ขอบสอบถามค่ะ (29 พ.ย. 2558)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.แม่ยม ขอความช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า (27 พ.ย. 2558)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.ท่าข้าม  ขอฝากบริการรถรับจ้างราคาถูกแพร่ (26 พ.ย. 2558)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.เหมืองหม้อ ขอฝากบริการรถรับจ้างราคาถูกแพร่ (26 พ.ย. 2558)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.เตาปูน ขอสอบถามนายกเตาปูนหน่อยคะ (24 พ.ย. 2558)    อ่าน 5133  ตอบ 54
อบต.แม่ยางตาล ขอฝากบริการรถรับจ้างราคาถูกแพร่ (24 พ.ย. 2558)    อ่าน 9  ตอบ 0
ทต.ร้องกวาง ขอทราบวิธีคิดค่ารายปี สำหรับนำไปชำระค่าภาษีโรงเรือน สำหรับโรงแรมค่ะ (23 พ.ย. 2558)    อ่าน 1200  ตอบ 3
อบต.ป่าแดง เปิดรับโอนย้าย นิติกร ใหมครับ (23 พ.ย. 2558)    อ่าน 114  ตอบ 1
อบต.ห้วยโรง ความมุ่งมั่น (18 พ.ย. 2558)    อ่าน 25  ตอบ 0
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2555
 


ลานวัฒนธรรมสีบสานตำนานรักพระลอ ขอพรปู่เจ้าสมิงพราย [ 22 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 145 


กำหนดการจัดงาน โครงการลานวัฒนธรรม สืบสานตำนานรักพระลอ ขอพรปู่เจ้าสมิงพราย ประจำป [ 4 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 142 
 
อุทยานลิลิตพระลอ
วัดพระธาตุพระลอ
สงวนลิขสิทธิ์ ©องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทร : 054-642387 Fax : 054-642387
จำนวนผู้เข้าชม 0268947 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com