ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ ค่ะ 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง การตรวจสอบการรับ - จ่ายและการตรวจนับพ [ 27 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 5 
ประกาศประมูลจ้าง...โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 11 [ 21 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 11 
ประกาศ...เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผ [ 19 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 14 
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซืื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 12 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 28 
ประกาศ...เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายในเ [ 15 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 34 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2559 [ 2 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 40 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2559 [ 2 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 36 
ประกาศ...เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกั้นดินและราวกันภั [ 23 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 43 
ประกาศ...เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านล [ 8 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 61 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2559 [ 27 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 54 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 [ 27 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 47 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2559 [ 27 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 47 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2559 [ 27 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 49 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 [ 27 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 50 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2559 [ 27 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 37 
 
อบต.บ้านกลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง การตรวจสอบการรับ - จ่ายและการตรวจนับพ [ 27 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
ทต.ห้วยอ้อ ประชุมประชาคมเมืองเทศบาลตำบลห้วยอ้อ [ 27 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
 
[พร0023.1/ว4216] โครงการอบรม หลักสูตรท้องถิ่นคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท [ 26 ต.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว17611] ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว 2560 [ 26 ต.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว475] แบบสำรวจข้อมูลขยะมูลฝอยเพื่อผลิตไฟฟ้า [ 26 ต.ค. 2559 ]     
[พร0023.5/ว4223] โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง [ 26 ต.ค. 2559 ]     
[พร0023.5/ว4210] การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค [ 26 ต.ค. 2559 ]     
[พร0023.5/ว4211] การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจพัฒนาคุณภาพการศึกษา DLIT [ 25 ต.ค. 2559 ]     
[พร0023.5/ว17578] การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างลานกีฬา [ 25 ต.ค. 2559 ]     
แจ้งมติตาราง ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 10/2559 [ 25 ต.ค. 2559 ]     
แจ้งมติตาราง ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่10/2559 [ 25 ต.ค. 2559 ]     
ส่วนที่2ยุทธศาสตร์การพัฒนา2561-2564 [ 25 ต.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว474] การเปลี่ยนแปลงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2560 [ 25 ต.ค. 2559 ]     
[พร0023.5/ว4178] แจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนสวัสดิการผู้พิการ [ 25 ต.ค. 2559 ]     
[พร0023.4/ว473] สำรวจปัญหาอุปสรรคกรณีผู้บริหารต้องระงับการปฎิบัติราชการ [ 25 ต.ค. 2559 ]     
[พร0023.4/ว4194] แผนปฎิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ปี 2560 [ 25 ต.ค. 2559 ]     
[พร0023.5/ว4212] แนวทางการจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยโครงการถวายพระราชกุศล [ 25 ต.ค. 2559 ]     
[พร0023.5/ว17577] การโอนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนการก่อสร้าง ศพด [ 25 ต.ค. 2559 ]     
[พร0023.5/ว4209] การโอนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนก่อสร้างรักษาถนน [ 25 ต.ค. 2559 ]     
[พร0023.5/ว4179] แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 25 ต.ค. 2559 ]     
แจ้งมติตาราง ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 10/2559 [ 21 ต.ค. 2559 ]     
แจ้งมติตาราง ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่10/2559 [ 21 ต.ค. 2559 ]     
 
หัตถกรรมฝุ่นไม้ใยสา
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดุนโลหะ
 
 

 
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว124  [ 26 ต.ค. 2559 ]
แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2196  [ 25 ต.ค. 2559 ]
ขอให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่น ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ตามกำหนดเป็นประจำทุกเดือน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2186  [ 25 ต.ค. 2559 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2192  [ 21 ต.ค. 2559 ]
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2190  [ 21 ต.ค. 2559 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว6056 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 21 ต.ค. 2559 ]
ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สน.บถ. มท 0809.3/ว16  [ 20 ต.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 28 ประจำปี พ.ศ. 2559 สน.คท.  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14604 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14605 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14606 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14607 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14608 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 1 สน.บถ. มท 0809.4/ว2129 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว5862  [ 20 ต.ค. 2559 ]
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2161  [ 20 ต.ค. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2182  [ 20 ต.ค. 2559 ]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ด่วนมาก กม. มท 0804.1/ว2169  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/14510-14585 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2172  [ 20 ต.ค. 2559 ]
แจ้งสถานที่ทำการและหมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน กยผ. มท 0815.1/ว2165  [ 20 ต.ค. 2559 ]
กำหนดและซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายค่ายา ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2175  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน เพื่อใช้ในการติดตามสถานะการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้ผูกพันในระบบ e-GP ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2177  [ 20 ต.ค. 2559 ]
ขอแก้ไขรายชื่อผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษตัดสิทธิการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ส่วนที่เหลือทันที ตลอดปีการศึกษา 2559 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2178  [ 20 ต.ค. 2559 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2176 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. บ้านกลางพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข


 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกัน (7 เม.ย. 2559)    อ่าน 116  ตอบ 0  
รับโอน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมั้ยครับ (30 ต.ค. 2557)    อ่าน 270  ตอบ 0  
อบต.บ้านกลาง รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษามั้ยครับ (22 เม.ย. 2557)    อ่าน 566  ตอบ 2  
 
อบต.เตาปูน ขอสอบถามนายกเตาปูนหน่อยคะ (23 ต.ค. 2559)    อ่าน 7318  ตอบ 58
อบต.กาญจนา ติดต่อไม่ได้ (21 ต.ค. 2559)    อ่าน 79  ตอบ 1
ทต.สอง เว็บไซต์ ทต.สอง อ.สอง จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (7 ต.ค. 2559)    อ่าน 40  ตอบ 1
ทต.ร้องกวาง ขอทราบวิธีคิดค่ารายปี สำหรับนำไปชำระค่าภาษีโรงเรือน สำหรับโรงแรมค่ะ (27 ก.ย. 2559)    อ่าน 8955  ตอบ 11
อบต.ตำหนักธรรม สอบถามเรื่องตู้น้ำมันหยอดเหรียญ (21 ก.ย. 2559)    อ่าน 76  ตอบ 1
อบต.แม่ยางตาล ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกัน (6 ก.ย. 2559)    อ่าน 83  ตอบ 1
อบต.แม่ยางตาล อบต. แม่ยางตาลรับโอนย้าย นักวิชาการศึกษาบ้างหรือเปล่าครับ (6 ก.ย. 2559)    อ่าน 126  ตอบ 1
อบต.แม่ยางตาล ใครเคยสอบตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรมบัญชีกลาง บ้างคะ (31 ส.ค. 2559)    อ่าน 56  ตอบ 0
ทต.ทุ่งโฮ้ง ใครเคยสอบตำแหน่ง พนักงานธุรการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ บ้างคะ (27 ส.ค. 2559)    อ่าน 52  ตอบ 0
ทต.แม่จั๊วะ สอบถามทุน กองการศึกษา (21 ส.ค. 2559)    อ่าน 629  ตอบ 4
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2555
 


[ 12 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 38 


กิจกรรม รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน(โครงการบำรุงรักษาปลูกต้นไม้ ตามพระราชดำริ) [ 12 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 37 
 
อุทยานลิลิตพระลอ
วัดพระธาตุพระลอ
สงวนลิขสิทธิ์ ©องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทร : 054-642387 Fax : 054-642387
จำนวนผู้เข้าชม 328,787 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com