ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ ค่ะ 
เชิญเที่ยวงาน ลานวัฒนธรรมสืบสานตำนานรักพระลอ ขอพรปู่เจ้าสมิงพราย ประจำปี2559 [ 7 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 5 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านต้ [ 18 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 28 
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบ [ 14 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 26 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง การตรวจสอบการรับ - จ่ายและการตรวจนับพ [ 27 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 41 
ประกาศประมูลจ้าง...โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 11 [ 21 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 48 
ประกาศ...เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผ [ 19 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 43 
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซืื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 12 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 64 
ประกาศ...เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายในเ [ 15 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 63 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2559 [ 2 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 68 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2559 [ 2 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 58 
ประกาศ...เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกั้นดินและราวกันภั [ 23 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 71 
ประกาศ...เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านล [ 8 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 84 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2559 [ 27 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 65 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 [ 27 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 62 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2559 [ 27 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 64 
 
ทต.ห้วยอ้อ ประกาศเทศบาลตำบลห้วยอ้อ เรื่อง สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง สนาม [ 7 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านถิ่น กำหนดการฌาปนกิจศพ ท่านพระครูบุญศิลป์ ยสินธโร อดีตเจ้าอาวาส วัดถิ่นนอก ตำบลบ้านถิ [ 7 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 1 
 
[พร0023.1/ว553] ประชุมชี้แจงข้อราชการให้แก่ข้าราชการ [ 6 ธ.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว4917] การคัดเลือกผู่บริหาร อปท. ดีเด่น ด้านการศึกษา ปี 2559 [ 6 ธ.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว4887] การบริหารจัดการโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ [ 2 ธ.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว545] โครงการพัฒนาครูตันแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด [ 2 ธ.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว546] การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา [ 2 ธ.ค. 2559 ]     
[พร0023.5/ว545] แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระค่าดอกเบี้ยประกันอัคคีภัย [ 2 ธ.ค. 2559 ]     
[พร0023.2/ว19806] แจ้งมติที่ประชุมพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่11/59 [ 30 พ.ย. 2559 ]   
[พร0023.2/ว4845] แจ้งมติที่ประชุมพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ 11/2559 [ 30 พ.ย. 2559 ]   
[พร0023.2/ว4842] การพิจารณาอัตราเงินเดือนในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น [ 30 พ.ย. 2559 ]   
[พร0023.2/ว19805] แจ้งผลการประเมินครู เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ [ 30 พ.ย. 2559 ]   
[พร0023.2/ว4841] กรณีรองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต. [ 30 พ.ย. 2559 ]   
[พร0023.2/ว4843] การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น [ 30 ต.ค. 2559 ]   
[พร0023.2/ว4840] การนับระยะเวลาดำรงตำแหน่งสายงานกรณีกลับไปดำรงตำแหน่งเดิม [ 30 พ.ย. 2559 ]   
[พร0023.2/ว4844] การได้รับเงินประจำตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 30 พ.ย. 2559 ]   
[พร0023.3/ว4846] การสนับสนุนโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน [ 30 พ.ย. 2559 ]   
[พร0023.3/ว543] การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเข้าเฝ้าฯกราบถวายพระบรมศพ [ 30 พ.ย. 2559 ]   
[พร0023.3/ว4811] แนวทางแก้ไขเกิดขึ้นจากภารกิจถ่ายโอน [ 29 พ.ย. 2559 ]   
[พร0023.3/ว4814] แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 29 พ.ย. 2559 ]   
[พร0023.3/ว4813] ขอความอนุเคราะห์การกรอกข้อมูลชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะ [ 29 พ.ย. 2559 ]   
[พร0023.3/ว4807] พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่าย [ 29 พ.ย. 2559 ]   
 
หัตถกรรมฝุ่นไม้ใยสา
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดุนโลหะ
 
 

 
โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2538 [รายชื่อ]  [ 6 ธ.ค. 2559 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และ Active Learning ให้กับบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0893.1/ว2539  [ 6 ธ.ค. 2559 ]
ข้อมูลการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก กพส. มท 0810.2/ว2529  [ 6 ธ.ค. 2559 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2536  [ 6 ธ.ค. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2537  [ 6 ธ.ค. 2559 ]
แจ้งการทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F งานก่อสร้าง 4 ประเภท ของกรมบัญชีกลาง โดยคณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อให้การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา)ฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ สายธารพระบารมี ครองราชย์ 70 ปี พระราชินี 7 รอบ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2510  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2533  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว6903  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/15977-16050 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/16051-16107 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด มท 0817/ว2525  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2528 [แบบรายงาน] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฎในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2526 [รายการที่ได้รับอนุมัติงบกลางปี 59] [สิงที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [อนุมัติงบกลาง]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2527  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
แบบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 งบดำเนินงาน โครงการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศ. มท 0816.3/ว2516  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี 2559 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2515  [ 1 ธ.ค. 2559 ]
การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/16179 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก กค. มท 0803.4/ว2519  [ 1 ธ.ค. 2559 ]
หารือลักษณะต้องห้ามการรับราชการกรณีต้องโทษจำคุกแต่ให้รอการลงอาญา สน.บถ. มท 0809.2/ว137  [ 1 ธ.ค. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2501  [ 29 พ.ย. 2559 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2504  [ 29 พ.ย. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2499  [ 29 พ.ย. 2559 ]
การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2486  [ 28 พ.ย. 2559 ]
การดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2491  [ 28 พ.ย. 2559 ]
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. บ้านกลางพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข


 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกัน (7 เม.ย. 2559)    อ่าน 126  ตอบ 0  
รับโอน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมั้ยครับ (30 ต.ค. 2557)    อ่าน 277  ตอบ 0  
อบต.บ้านกลาง รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษามั้ยครับ (22 เม.ย. 2557)    อ่าน 571  ตอบ 2  
 
อบต.น้ำเลา เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.น้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 พ.ย. 2559)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.แม่ยางตาล ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกัน (19 พ.ย. 2559)    อ่าน 126  ตอบ 2
อบต.ท่าข้าม ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน (17 พ.ย. 2559)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.เหมืองหม้อ สอบถามตำแหน่งว่าง (16 พ.ย. 2559)    อ่าน 28  ตอบ 0
อบต.วังชิ้น บ.เอนนี่แวร์ ทูโก ต้องการรับสมัครคนถ่ายรูปตรวจสภาพรถ ใน อ.วังชิ้นครับ (14 พ.ย. 2559)    อ่าน 18  ตอบ 0
ทต.วังชิ้น บ.เอนนี่แวร์ ทูโก ต้องการรับสมัครคนถ่ายรูปตรวจสภาพรถ ใน อ.วังชิ้นครับ (14 พ.ย. 2559)    อ่าน 25  ตอบ 0
อบต.น้ำชำ การเบิกค่าเช่าบ้านของเจ้าหน้าที่ข้าราชการ อบต.น้ำชำ อสุงเม่น จ.แพร่ (13 พ.ย. 2559)    อ่าน 39  ตอบ 0
อบต.หัวทุ่ง (++มาแล้วทีเด็ด เผด็จสนามสอบ++)แนวข้อสอบล่าสุด ครูผู้สอน กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศ (8 พ.ย. 2559)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.หัวทุ่ง (++มาแล้วทีเด็ด เผด็จสนามสอบ++)แนวข้อสอบล่าสุด ครูผู้สอน กลุ่มวิชาสังคมศึกษา โรง (8 พ.ย. 2559)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.หัวทุ่ง  (++มาแล้วทีเด็ด เผด็จสนามสอบ++)แนวข้อสอบล่าสุด ครูผู้สอน กลุ่มวิชาภาษาไทย โรงเ (8 พ.ย. 2559)    อ่าน 24  ตอบ 0
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2555
 


รวมพลังแห่งความภักดี [ 25 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 16 


[ 12 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 71 
 
อุทยานลิลิตพระลอ
วัดพระธาตุพระลอ
สงวนลิขสิทธิ์ ©องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทร : 054-642387 Fax : 054-642387
จำนวนผู้เข้าชม 334,950 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com