ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ ค่ะ 
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 8 
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 5 
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 4 
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 4 
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 3 
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 4 
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 5 
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง [ 22 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 4 
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง [ 22 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 4 
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง [ 22 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 7 
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง [ 22 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 6 
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง [ 22 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 5 
สอบราคา...โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 11 ตำบ [ 22 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 25 
สอบราคา...โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยเป๊าะ บ้านเหล่าเหนือ ห [ 22 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 25 
สอบราคา...โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ [ 22 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 22 
 
ทต.ห้วยอ้อ ประมวลภาพ "โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี วันเข้าพรรษา" ประจำปี 2558 [ 3 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.ช่อแฮ ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาฯประจำปีงบประมาณ 2558 [ 3 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 19 
 
[พร0023.2/ว2995-29กค58] มติประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่7/2558 [ 29 ก.ค. 2558 ]     
[29กค58]แบบสอบถามความคิดเห็น (โบนัส) [ 29 ก.ค. 2558 ]     
[พร0023.2/ว2981-27กค58] แจ้งกำหนดการใหม่โครงการสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 27 ก.ค. 2558 ]   
[พร0023.2/ว2982-29กค58] การสำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ก.ค. 2558 ]   
[พร0023.2/ว2058-27กค58] ขอแจ้งเลื่อน อบรมโครงการสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานท้องถิ่น [ 27 ก.ค. 2558 ]   
[พร0023.2/ว302-27กค58] รายงานการดำเนินการจ้างพนักงานจ้างทั่วไปคนเดิม [ 27 ก.ค. 2558 ]   
[พร0023.2/ว2957-27กค58] การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับพนักงานครูที่มีใบอนุญาติ [ 27 ก.ค. 2558 ]   
[พร0023.3/ว3000-39กค58] การสนับสนุนใช้ยางธรรมชาติไปสร้างพื้นลู่ลานกีฬาและลานอเนกประสงค์ [ 29 ก.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว11997-29กค58] การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาเงินจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้ อปท. [ 29 ก.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว2990-29กค58] การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดย อปท. [ 29 ก.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว2978-29กค58] การบูรณาการความร่วมมือแก้ไขเยาวชนแข่งขันรถและการจำหน่ายสุราใกล้สถานศึกษา [ 29 ก.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว305-29กค58] บัญชีเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษาของ อปท. [ 29 ก.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว2974-29กค58] เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น งวดที่4 [ 29 ก.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว2973-28กค58] แจ้งผลพิจารณาร้องเรียน [ 28 ก.ค. 2558 ]     
[พร0033.3/ว2963-28กค58] แก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กของ อปท. [ 28 ก.ค. 2558 ]     
[พร0023.4/ว303-27กค58] ขอความร่วมมืออปท.แจ้งกฟผ.ในการขุดดินถมดินแนวเขตเสาไฟฟ้า [ 27 ก.ค. 2558 ]   
[พร0023.5/ว304-28กค58] แจ้งการโอนเงิน อปท . [ 28 ก.ค. 2558 ]     
[พร0023.5/2967-28กค58] เงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงถนน(เพิ่มเติม) [ 28 ก.ค. 2558 ]     
[พร0023.5/ว2959-27กค58] การขอรับบำเน็จของข้าราชการหรือลูกจ้างประจำกรณีผิดวินัย [ 27 ก.ค. 2558 ]   
[พร0023.5/ว2962-27กค58] เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(สค-กย58) [ 27 ก.ค. 2558 ]   
 
หัตถกรรมฝุ่นไม้ใยสา
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดุนโลหะ
 
 

 
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 7 ศส. มท0806/ ว48 [บัญชีรายชื่อ]  [ 29 ก.ค. 2558 ]
แจ้งยกเลิกบัญชีรายละเอียดประกอบการอนุมัติขอเปลี่ยนแปลงและสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/11818-11835  [ 29 ก.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1607  [ 29 ก.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สน.คท. มท 0808.2/11628-11653 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/11654-11657 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ค. 2558 ]
การประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาล สล.  [ 29 ก.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือนกรกฎาคม 2558) สน.คท. มท 0808.2/11403-11478 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ค. 2558 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1603  [ 28 ก.ค. 2558 ]
การอบรมพัฒนาครูแกนนำ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559 (Google App for Education) สน.กศ. มท 0893.1/ว1596  [ 27 ก.ค. 2558 ]
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1602  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment (ITA)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1601  [ 27 ก.ค. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.) สน.คท. มท 0808.5/ว38  [ 27 ก.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1597  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การสำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว72  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การปรับปรุงกำหนดราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว1598  [ 27 ก.ค. 2558 ]
ขออนุมัติสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เกินร้อยละสิบ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/11532-11538  [ 25 ก.ค. 2558 ]
ขออนุมัติสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เกินร้อยละสิบ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/11514-11531  [ 25 ก.ค. 2558 ]
การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1594  [ 25 ก.ค. 2558 ]
ขอให้ตรวจสอบยืนยันข้อมูลสถานะงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1585 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 24 ก.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาโครงการเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2558 รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 7 สน.บถ. มท 0809.9/ว26  [ 24 ก.ค. 2558 ]
แจ้งกำหนดการใหม่โครงการสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว1584  [ 24 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว1575 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารเพื่อการรับเงินเบี้ยยังชีพ สน.สส. มท 0891.3/ว1574  [ 23 ก.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/11200-11212 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ค. 2558 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1571  [ 23 ก.ค. 2558 ]
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. บ้านกลางพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข


 
รับโอน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมั้ยครับ (30 ต.ค. 2557)    อ่าน 148  ตอบ 0  
อบต.บ้านกลาง รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษามั้ยครับ (22 เม.ย. 2557)    อ่าน 427  ตอบ 2  
ที่บ้านจำรุง จ.หวัดระยอง (1 พ.ย. 2556)    อ่าน 743  ตอบ 4  
 
ทต.ทุ่งโฮ้ง เว็บไซต์ (ทดลอง) เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองฯ จังหวัดแพร่ เปิดให้บริการแล้ว (3 ส.ค. 2558)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.แม่ยางตาล อบรมขยะ (25 ก.ค. 2558)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.แม่ยางตาล อบต มยต รับโอนข้าราชการตำแหน่งอะไรบ้างคะ (24 ก.ค. 2558)    อ่าน 29  ตอบ 2
ทต.วังชิ้น ฝากเพจด้วยน่ะค่ะ (23 ก.ค. 2558)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.แม่ยางตาล การประชุม (22 ก.ค. 2558)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.แม่ยางตาล รถบรรทุกขยะและเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ได้ดีมาก (22 ก.ค. 2558)    อ่าน 6  ตอบ 0
ทต.วังชิ้น สอบถามตำแหน่งว่าง (21 ก.ค. 2558)    อ่าน 36  ตอบ 0
อบต.ป่าแดง เปิดรับโอนย้าย นิติกร ใหมครับ (17 ก.ค. 2558)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.แม่พุง ตำแหน่งนายช่างรับโอนไหมคับ อบต.แม่พุง (14 ก.ค. 2558)    อ่าน 34  ตอบ 1
อบต.ดอนมูล มีเปิดรับตำแหน่งงานว่างไหมคับ (10 ก.ค. 2558)    อ่าน 418  ตอบ 1
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2555
 


ลานวัฒนธรรมสีบสานตำนานรักพระลอ ขอพรปู่เจ้าสมิงพราย [ 22 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 111 


กำหนดการจัดงาน โครงการลานวัฒนธรรม สืบสานตำนานรักพระลอ ขอพรปู่เจ้าสมิงพราย ประจำป [ 4 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 126 
 
อุทยานลิลิตพระลอ
วัดพระธาตุพระลอ
สงวนลิขสิทธิ์ ©องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ : 054-642387 โทรสาร : 054-642387
จำนวนผู้เข้าชม 0254812 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com