ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ ค่ะ 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระ [ 2 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 45 
การประกวดไก่พระลอ (ด่างเบญจรงค์) ประจำปี 2557 [ 26 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 95 
การประกวดป้อจายงามตามรอยพระลอ ประจำปี 2557 [ 24 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 117 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง สอบราคาซื้อ…ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด (C [ 18 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 205 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง สอบราคาซื้อ…ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด (CC [ 26 ธ.ค. 2556 ]   อ่าน 941 
การประกวดซอพละลอ ประจำปี ๒๕๕๖ [ 18 ธ.ค. 2556 ]   อ่าน 199 
เรื่อง การประกวดรำวงหม่าเก่า ประจำปี ๒๕๕๖ [ 18 ธ.ค. 2556 ]   อ่าน 551 
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 1 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 155 
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 1 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 333 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมโรงจอด [ 27 พ.ค. 2556 ]   อ่าน 287 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูก [ 27 พ.ค. 2556 ]   อ่าน 254 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูก [ 27 พ.ค. 2556 ]   อ่าน 226 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูก [ 27 พ.ค. 2556 ]   อ่าน 288 
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25 [ 4 เม.ย. 2556 ]   อ่าน 325 
[ 28 มี.ค. 2556 ]   อ่าน 422 
 
อบต.น้ำชำ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ ดำเนินการซ่อมไฟสาธารณประโยชน์ (ไฟกิ่ง) ในเขตพื้นที่ตำ [ 1 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านถิ่น ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถิ่น เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล [ 1 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 7 
 
[พร0023.3/ว1317] แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมยาเสพติด รร.พิริยาลัย [ 1 เม.ย. 2558 ]     
[พร0023.5/ว1323] แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ [ 1 เม.ย. 2558 ]     
[พร0023.5/ว115] แจ้งการโอนเงิน อปท. [ 31 มี.ค. 2558 ]     
[พร0023.2/ว10309] หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาติประกอบ [ 30 มี.ค. 2558 ]     
[พร0023.5/ว114] แจ้งการโองเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2557เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 31 มี.ค. 2558 ]     
[พร0023.5/ว1295] แจ้งการโอนเงินงบประมาณปี2557 สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษา [ 31 มี.ค. 2558 ]     
[พร0023.1/ว110] การจัดเก็บข้อมูลในการนำขยะมูลฝอยมาผลิตพลังงานไฟฟ้า [ 30 มี.ค. 2558 ]     
[พร0023.1/ว1262] เชิญชวนกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน..รับวันสงกรานต์" [ 30 มี.ค. 2558 ]     
[พร0023.2/ว1268] การหารือคุณวุฒิการศึกษาเพื่อบรรจุในงานสายบริหารการศึกษา [ 30 มี.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว1281] การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี2558 [ 30 มี.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว113] การบันทึกข้อมูลการซ่อมคอมพิวเตอร์แบบพกพา [ 30 มี.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว112] การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ [ 30 มี.ค. 2558 ]     
[พร0023.5/ว111] แจ้งการโอนเงิน อปท. [ 30 มี.ค. 2558 ]     
[พร0023.5/ว1273] หลักเกณฑ์การนำส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ [ 30 มี.ค. 2558 ]     
พร0023.5/ว1272 เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาอนุบาล [ 30 มี.ค. 2558 ]     
[พร0023.5/ว1271] เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนสงเคราห์เบี้ยยังชีพความพิการ [ 30 มี.ค. 2558 ]     
[พร0023.5/ว1270] เงินอุดหนุนทั่วไปการสงเคราห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 30 มี.ค. 2558 ]     
[พร0023.5/5097] เงินอุดหนุนสำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) ครั้งที่ 3 [ 30 มี.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว1242-27] 1- การคัดเลือกอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี [ 28 มี.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว1242-27] 2- การคัดเลือกอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี [ 27 มี.ค. 2558 ]     
 
หัตถกรรมฝุ่นไม้ใยสา
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดุนโลหะ
 
 

 
ขอให้ สถจ. เร่งรัดดำเนินการสำรวจข้อมูลสนามฟุตซอลประจำเทศบาล และสนามเด็กเล่นประจำเทศบาล ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว29  [ 1 เม.ย. 2558 ]
แนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว703  [ 1 เม.ย. 2558 ]
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.2/ว34  [ 1 เม.ย. 2558 ]
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 กค. มท 0803/ว699  [ 1 เม.ย. 2558 ]
แก้ไขตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว700  [ 1 เม.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว698  [ 1 เม.ย. 2558 ]
การเบิกค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว701  [ 1 เม.ย. 2558 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว702  [ 1 เม.ย. 2558 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว688  [ 1 เม.ย. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็ญบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2558) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว691  [ 31 มี.ค. 2558 ]
ทุนฝึกอบรม ณ ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม และมลรัฐฮาวาย ของสหรัฐอเมริกา สน.พส. มท 0810.4/ว686  [ 31 มี.ค. 2558 ]
แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนตามมาตรฐานประกันคุณภาพภายในและภายนอกตามมาตรฐานใหม่ สน.กศ. มท 0893.2/ว674  [ 31 มี.ค. 2558 ]
แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการสร้างนักวิจัยสิ่งประดิษฐ์เพื่อต่อยอดการค้าพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ สน.กศ. มท 0893.2/ว675  [ 31 มี.ค. 2558 ]
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.4-6) และสายอาชีพ (ปวช. 1-3) ทุกแห่ง จัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนด้วยโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลของสถานศึกษาสังกัด อปท. สน.กศ. มท 0893.2/ว676  [ 31 มี.ค. 2558 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 31 มี.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์โครงการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/5413-5444 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2558 ]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว625  [ 31 มี.ค. 2558 ]
วิธีการเรียกรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว665  [ 30 มี.ค. 2558 ]
การกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความสะอาดและถูกสุขอนามัย ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.2/ว653 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มี.ค. 2558 ]
การแต่งตั้งศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สน.คท. มท 0808.3/ว1900  [ 30 มี.ค. 2558 ]
การกำหนดแบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว659  [ 30 มี.ค. 2558 ]
โครงการทุนการศึกษาข้าราชการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 11 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว660  [ 30 มี.ค. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2558 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 35 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว654  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ สน.คท. มท 0808.3/ว594  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว652 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 มี.ค. 2558 ]
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. บ้านกลางพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข


 
รับโอน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมั้ยครับ (30 ต.ค. 2557)    อ่าน 111  ตอบ 0  
อบต.บ้านกลาง รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษามั้ยครับ (22 เม.ย. 2557)    อ่าน 390  ตอบ 2  
ที่บ้านจำรุง จ.หวัดระยอง (1 พ.ย. 2556)    อ่าน 705  ตอบ 4  
 
ทต.หนองม่วงไข่ ทางรถไฟสาย เด่นชัย-เชีบงราย (31 มี.ค. 2558)    อ่าน 45  ตอบ 2
อบต.แม่ยางตาล เก็บภาษีบำรุงท้องถิ่นสุดท้ายวันไหน (26 มี.ค. 2558)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.เตาปูน ขอสอบถามนายกเตาปูนหน่อยคะ (24 มี.ค. 2558)    อ่าน 4474  ตอบ 45
ทต.วังชิ้น สำนักงานจัดหางานแพร่ เปิด สาขาวังชิ้น ติดต่อที่ สนง.เทศบาลตำบลวังชิ้น (24 มี.ค. 2558)    อ่าน 1732  ตอบ 12
อบต.แม่คำมี ไม่ทราบว่ารับโอน ย้ายบ้างหรือปล่าวครับ (21 มี.ค. 2558)    อ่าน 1042  ตอบ 14
อบต.แดนชุมพล ขอบใบอนูญาต สร้างบ้าน (18 มี.ค. 2558)    อ่าน 49  ตอบ 3
ทต.ร้องกวาง ถนนทางเข้าหอพักยังเป้นถนนลูกรังอยู่เลยคับท่านอายเด็กตจว.คับ (17 มี.ค. 2558)    อ่าน 120  ตอบ 2
ทต.แม่ปาน เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 มี.ค. 2558)    อ่าน 148  ตอบ 1
ทต.ช่อแฮ ขอขอบคุณเทศบาลตำบลช่อแฮ (6 มี.ค. 2558)    อ่าน 94  ตอบ 1
ทต.ร้องกวาง ทางเข้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้(เฉลิมพระเกียรติ)ไม่เหมือนทางเข้ามหาลัยเลยรกมากๆๆ (5 มี.ค. 2558)    อ่าน 141  ตอบ 6
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2555
 


ลานวัฒนธรรมสีบสานตำนานรักพระลอ ขอพรปู่เจ้าสมิงพราย [ 22 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 90 


กำหนดการจัดงาน โครงการลานวัฒนธรรม สืบสานตำนานรักพระลอ ขอพรปู่เจ้าสมิงพราย ประจำป [ 4 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 105 
 
อุทยานลิลิตพระลอ
วัดพระธาตุพระลอ
สงวนลิขสิทธิ์ ©องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ : 054-642387 โทรสาร : 054-642387
จำนวนผู้เข้าชม 0234041 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com