ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ ค่ะ 
ประกาศ...เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม ในประกาศสอบราคา และเอกสารสอบราคา [ 25 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 9 
ประกาศสอบราคา...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหล่าย หมู่ที่ 12 ต.บ้านก [ 20 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 12 
ประกาศสอบราคา...โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อคอนกรีตเส [ 20 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 11 
ประกาศสอบราคา...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 11 ต.บ้า [ 20 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 10 
ประกาศสอบราคา...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านก [ 20 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 10 
ประกาศสอบราคา...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังดิน หมู่ที่ 9 ต.บ้านก [ 20 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 10 
ประกาศสอบราคา...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสุวรรณ (ตอนที่ 2) ต. [ 20 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 11 
ประกาศสอบราคา...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสุวรรณ (ตอนที่ 1) ต. [ 20 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 8 
ประกาศสอบราคา...โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านเหล่าเหนือ ต.บ้าน [ 20 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 8 
ประกาศสอบราคา...โครงการตัดถนนลูกรัง บ้านธาตุพระลอ หมู่ที่ 1 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แ [ 20 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 7 
ประกาศราคากลาง..โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ตอนที่2) บ้านหนองสุวรรณ หมู่ที่ 8 ต.บ้าน [ 12 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 14 
ประกาศราคากลาง..โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ตอนที่1) บ้านหนองสุวรรณ หมู่ที่ 8 ต.บ้าน [ 12 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 13 
ประกาศราคากลาง..โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหล่าย หมู่ที่ 12 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ. [ 12 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 14 
ประกาศราคากลาง..โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังดิน หมู่ที่9 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แ [ 12 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 16 
รายงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 [ 25 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 33 
 
ทต.บ้านถิ่น มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย [ 3 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
ทต.ร้องกวาง ประกาศเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเท [ 3 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
 
[พร0023.2/ว1736] แจ้งมติที่ประชุม พนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4 [ 2 พ.ค. 2559 ]     
[พร0023.2/ว1750] ประกาศหนักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารบุคคลงานเทศบาล [ 2 พ.ค. 2559 ]     
[พร0023./ว1753] โครงการวันที่ระลึกก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท [ 2 พ.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว1752] การเลื่อนจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลของ อปท. [ 2 พ.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว1751] การประกวดโครงการ/กิจกรรมดีเด่นของ อปท. [ 2 พ.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว1756] กำหนดเงื่อนไขการขนและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ [ 2 พ.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว204] การให้ทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านวัดและประเมินผลการเรียนรู้ [ 2 พ.ค. 2559 ]     
[พร0023.4/ว7168] หารือการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ [ 2 พ.ค. 2559 ]     
[พร0023.5/ว321] รายงานยอดภาษีรถยนต์และค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่ง อปท. [ 2 พ.ค. 2559 ]     
[พร0023.2/ว1597] ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลเทศบาล [ 29 เม.ย. 2559 ]     
[พร0023.3/ว1735] ขอความร่วมมือการพร้อมรับสถานการระบาดโรคที่เกิดจากยุง [ 29 เม.ย. 2559 ]     
[พร0023.3/ว202] รายงานการแจกจ่ายน้ำ ของ อปท. [ 29 เม.ย. 2559 ]     
[พร0023.3/ว1725] การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติ [ 29 เม.ย. 2559 ]     
[พร0023.3/ว1723] สำรวจข้อมูล จำนวนนักเรียน ปี 2559 [ 29 เม.ย. 2559 ]     
[พร0023.3/ว1722-] ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน o-net [ 29 เม.ย. 2559 ]     
[พร0023.3/ว1728] การตั้งรับ งปม รายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนของ อปท. [ 29 เม.ย. 2559 ]     
[พร0023.5/ว201] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย สนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 29 เม.ย. 2559 ]     
[พร0023.1/ว200] มอบหมายภารกิจการดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจ [ 28 เม.ย. 2559 ]     
ตาราง ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4-2559 [ 28 เม.ย. 2559 ]     
[ประกาศ]ตาราง ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 4 [ 28 เม.ย. 2559 ]     
 
หัตถกรรมฝุ่นไม้ใยสา
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดุนโลหะ
 
 

 
เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว860  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอเชิญส่งครูเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว868  [ 2 พ.ค. 2559 ]
รับสมัครผลงานเพื่อคัดกรองและคัดเลือกเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว869  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอให้พิจารณาสนับสนุนบทบาทนักเรียน นักศึกษา ต่อการมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว848  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข สน.สส. มท 0891.3/ว849  [ 2 พ.ค. 2559 ]
การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. integrity & Transparency Assessment (ITA) สน.มถ. มท 0892.4/ว865  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือในการหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว22  [ 2 พ.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว861 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 เม.ย. 2559 ]
การประชาสัมพันธ์ให้นักสังคมสงเคราะห์เข้าประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 4 ภาค สน.สส. มท 0891.3/ว836  [ 29 เม.ย. 2559 ]
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว850  [ 29 เม.ย. 2559 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว852  [ 29 เม.ย. 2559 ]
ขอให้ส่งข้อมูลเงินทดรองราชการของหน่วยงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ 2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว855  [ 29 เม.ย. 2559 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้่พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว847  [ 29 เม.ย. 2559 ]
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว854 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 29 เม.ย. 2559 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 19 สน.กศ. มท 0893.4/ว845  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว843 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน สน.บถ. มท 0809.2/ว41  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่ สน.บถ. มท 0809.2/ว40  [ 28 เม.ย. 2559 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว842  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว841  [ 27 เม.ย. 2559 ]
การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว840  [ 27 เม.ย. 2559 ]
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.3/ว835 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 เม.ย. 2559 ]
การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว6602  [ 27 เม.ย. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ ด่วน สน.สส. มท 0891.3/ว831  [ 26 เม.ย. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตบ. มท 0805/ว825  [ 26 เม.ย. 2559 ]
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. บ้านกลางพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข


 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกัน (7 เม.ย. 2559)    อ่าน 39  ตอบ 0  
รับโอน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมั้ยครับ (30 ต.ค. 2557)    อ่าน 236  ตอบ 0  
อบต.บ้านกลาง รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษามั้ยครับ (22 เม.ย. 2557)    อ่าน 513  ตอบ 2  
 
อบต.เหมืองหม้อ ถามเรื่องเสียภาษีร้านค้าครับ (3 พ.ค. 2559)    อ่าน 107  ตอบ 1
อบต.บ้านเหล่า เรื่องการ ประกาศ เสียง ตามสาย <*J*> (3 พ.ค. 2559)    อ่าน 7  ตอบ 0
ทต.วังชิ้น สำนักงานจัดหางานแพร่ เปิด สาขาวังชิ้น ติดต่อที่ สนง.เทศบาลตำบลวังชิ้น (27 เม.ย. 2559)    อ่าน 2782  ตอบ 16
ทต.ร้องกวาง ขอทราบวิธีคิดค่ารายปี สำหรับนำไปชำระค่าภาษีโรงเรือน สำหรับโรงแรมค่ะ (25 เม.ย. 2559)    อ่าน 4669  ตอบ 9
อบต.เตาปูน ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกัน (7 เม.ย. 2559)    อ่าน 97  ตอบ 0
อบต.บ้านกลาง ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกัน (7 เม.ย. 2559)    อ่าน 39  ตอบ 0
อบต.บ้านเหล่า น้ำปนะปาดำ (2 เม.ย. 2559)    อ่าน 88  ตอบ 0
อบต.ทุ่งแล้ง  เว็บไซต์ อบต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (30 มี.ค. 2559)    อ่าน 80  ตอบ 0
อบต.แดนชุมพล โอนย้าย (28 มี.ค. 2559)    อ่าน 120  ตอบ 0
อบต.บ้านเหล่า มีตำแหน่งว่างหรือเปล่าค่ะ (23 มี.ค. 2559)    อ่าน 229  ตอบ 1
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2555
 


ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี [ 4 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 47 


กิจกรรมสัมผัสรักนิรันดิ์ ตำนานพระลอ ตอนสองเราคู่กัน [ 24 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 45 
 
อุทยานลิลิตพระลอ
วัดพระธาตุพระลอ
สงวนลิขสิทธิ์ ©องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทร : 054-642387 Fax : 054-642387
จำนวนผู้เข้าชม 296,659 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com