ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ ค่ะ 
ประกาศ...เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายในเ [ 15 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 13 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2559 [ 2 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 16 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2559 [ 2 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 16 
ประกาศ...เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกั้นดินและราวกันภั [ 23 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 22 
ประกาศ...เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านล [ 8 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 40 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2559 [ 27 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 40 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 [ 27 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 36 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2559 [ 27 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 37 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2559 [ 27 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 38 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 [ 27 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 39 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2559 [ 27 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 33 
ประกาศราคากลาง...โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านวังดิน (กร [ 16 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 75 
ราคากลาง...โครงการก่อสร้างลำเหมืองอ่างเก็บน้ำห้วยเลิม [ 10 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 87 
ราคากลาง...โครงการบริหารจัดการอุทยานลิลิตพระลอ [ 10 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 87 
ประกาศผลสอบราคา...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหล่าย หมู่ที่ 12 [ 30 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 77 
 
อบต.แม่ป้าก โครงการปรับปรุงต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บริเวณถนนเข้าศาลเจ้าพ่อบ้าน [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่ป้าก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 บ้านแช่ฟ้า จำนวน 3 จุด [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 5 
 
[พร0023.2/ว426] ส่งหนังสือ พระราชทานเหรีญจักรมาลาและเหรีญจักรพรรดิมาลา [ 23 ก.ย. 2559 ]     
[พร0023.2/ว3788] แจ้งผลการประเมินผลงานครู พนักงานครูและบุคลากรการศึกษา [ 23 ก.ย. 2559 ]     
[พร0023.3/ว619] แจ้งรายงานข้อมมูลจำนวนสัตว์ที่ถูกฆ่าในพื้นที่ [ 23 ก.ย. 2559 ]     
[พร0023.3/ว2796] โครงการสร้างเครือข่ายปลอดโฟมและการจัดการขยะเหมาะสม [ 23 ก.ย. 2559 ]     
[พร0023.5/ว3796] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเแพาะภาษีสุราเดือนกันยายน 5 [ 23 ก.ย. 2559 ]     
[พร0023.5/ว3797] ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจแก่ อปท. ปี 2560 [ 23 ก.ย. 2559 ]     
[พร0023.5/ว425] แจ้งการโอนเงิน อปท. [ 23 ก.ย. 2559 ]     
[พร0023.3/ว3781] การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ศพด งวด 5 [ 22 ก.ย. 2559 ]     
[พร0023.3/ว3782] รายงานข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา อปท. [ 22 ก.ย. 2559 ]     
[พร0023.3/ว3776] การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี [ 21 ก.ย. 2559 ]     
[พร0023.2/ว3762] การคัดเลือกปลัดเทศบาล ก.ท.และกรรมการผู้แทนปลัด อบต [ 20 ก.ย. 2559 ]   
[พร0023.3/ว424] การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล [ 20 ก.ย. 2559 ]   
[พร0023.3/ว3742] โครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่่่น [ 20 ก.ย. 2559 ]   
[พร0023.5/ว3747] ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่าย [ 20 ก.ย. 2559 ]   
[พร0023.3/ว3740] การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจ [ 19 ก.ย. 2559 ]   
[พร0023.2/ว15348] แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมมูลบุคลากรท้อง [ 19 ก.ย. 2559 ]   
[พร0023.3/ว3735] สำรวจความต้องการสำรวจ/ปรับปรุงประปาและถนน อปท [ 19 ก.ย. 2559 ]   
[พร0023.3/ว422] ประชาสัมพันธ์เสนอบุคลดีเด่นด้านสิทธิคุ้มครองมนุษยชน [ 19 ก.ย. 2559 ]   
[พร0023.3/ว421] โครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพุนน้ำใจสร้างวิถีไทยสามัคคี [ 19 ก.ย. 2559 ]   
[พร0023.3/ว3716] การดำเนินการโครงการซีพีสานฝันปันโอกาส [ 19 ก.ย. 2559 ]   
 
หัตถกรรมฝุ่นไม้ใยสา
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดุนโลหะ
 
 

 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2559) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1923 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2559 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2557 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว31  [ 23 ก.ย. 2559 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนสิงหาคม 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1917 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2559 ]
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กยผ. มท.0815.3/1921  [ 22 ก.ย. 2559 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559 สน.คท.  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1914 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สน.บถ. มท 0809.2/ว109  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ทุนฝึกอบรมของศูนย์เรคแซม ประจำปี 2559-2560 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1904  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวดแก่ประชน ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 กพส. มท 0810.7/ว1913  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1906 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย) รวบรวมข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว1894  [ 22 ก.ย. 2559 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1908  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา สำหรับเดือนกันยายน ผ่าน GFMIS Web Online กค. มท 0803.3/ว1907  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/11829 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2559) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/11684-11752 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ขอเอกสารเพิ่มเติมรายการที่ประสงค์ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฏตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1905 [เอกสารแนบ]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ติดตามการส่งข้อมูลตามแบบ สบศ.1-สบศ.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1900  [ 21 ก.ย. 2559 ]
เร่งรัดการจัดทำและประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1888  [ 21 ก.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 5 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1880 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 21 ก.ย. 2559 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด มท 0815.3/ว1885  [ 20 ก.ย. 2559 ]
รายงานข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1882  [ 20 ก.ย. 2559 ]
สำรวจข้อมูลนักเรียน ข้อมูลพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน/พนักงานจ้างรายชั่วโมงสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1881 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2559 ]
ขอให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการตามกิจกรรมจังหวัดสะอาด ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว1883  [ 20 ก.ย. 2559 ]
การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว5347  [ 20 ก.ย. 2559 ]
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. บ้านกลางพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข


 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกัน (7 เม.ย. 2559)    อ่าน 99  ตอบ 0  
รับโอน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมั้ยครับ (30 ต.ค. 2557)    อ่าน 264  ตอบ 0  
อบต.บ้านกลาง รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษามั้ยครับ (22 เม.ย. 2557)    อ่าน 563  ตอบ 2  
 
อบต.ตำหนักธรรม สอบถามเรื่องตู้น้ำมันหยอดเหรียญ (21 ก.ย. 2559)    อ่าน 27  ตอบ 1
ทต.สอง เว็บไซต์ ทต.สอง อ.สอง จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 ก.ย. 2559)    อ่าน 9  ตอบ 0
ทต.ร้องกวาง ขอทราบวิธีคิดค่ารายปี สำหรับนำไปชำระค่าภาษีโรงเรือน สำหรับโรงแรมค่ะ (9 ก.ย. 2559)    อ่าน 8429  ตอบ 10
อบต.แม่ยางตาล ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกัน (6 ก.ย. 2559)    อ่าน 44  ตอบ 1
อบต.แม่ยางตาล อบต. แม่ยางตาลรับโอนย้าย นักวิชาการศึกษาบ้างหรือเปล่าครับ (6 ก.ย. 2559)    อ่าน 100  ตอบ 1
อบต.แม่จั๊วะ ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.แม่จั๊วะ ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.แม่ยม ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.แม่ยม ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.แม่ทราย ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 17  ตอบ 0
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2555
 


[ 12 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 12 


กิจกรรม รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน(โครงการบำรุงรักษาปลูกต้นไม้ ตามพระราชดำริ) [ 12 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 11 
 
อุทยานลิลิตพระลอ
วัดพระธาตุพระลอ
สงวนลิขสิทธิ์ ©องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทร : 054-642387 Fax : 054-642387
จำนวนผู้เข้าชม 324,240 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com