ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ ค่ะ 
ประกาศผลสอบราคา...โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านเหล่าเหนือ ม.4 [ 25 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 6 
ประกาศผลสอบราคา...โครงการก่อสร้างประตูรางระบายน้ำ และวางท่อหน้าอุทยานลิลิตพระลอ [ 25 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 5 
ประกาศ...เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม ในประกาศสอบราคา และเอกสารสอบราคา [ 25 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 17 
ประกาศสอบราคา...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหล่าย หมู่ที่ 12 ต.บ้านก [ 20 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 21 
ประกาศสอบราคา...โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อคอนกรีตเส [ 20 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 26 
ประกาศสอบราคา...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 11 ต.บ้า [ 20 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 19 
ประกาศสอบราคา...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านก [ 20 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 23 
ประกาศสอบราคา...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังดิน หมู่ที่ 9 ต.บ้านก [ 20 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 19 
ประกาศสอบราคา...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสุวรรณ (ตอนที่ 2) ต. [ 20 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 26 
ประกาศสอบราคา...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสุวรรณ (ตอนที่ 1) ต. [ 20 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 23 
ประกาศสอบราคา...โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านเหล่าเหนือ ต.บ้าน [ 20 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 21 
ประกาศสอบราคา...โครงการตัดถนนลูกรัง บ้านธาตุพระลอ หมู่ที่ 1 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แ [ 20 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 20 
ประกาศราคากลาง..โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ตอนที่2) บ้านหนองสุวรรณ หมู่ที่ 8 ต.บ้าน [ 12 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 25 
ประกาศราคากลาง..โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ตอนที่1) บ้านหนองสุวรรณ หมู่ที่ 8 ต.บ้าน [ 12 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 26 
ประกาศราคากลาง..โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหล่าย หมู่ที่ 12 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ. [ 12 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 27 
 
ทต.ร้องกวาง แบบราคากลาง ปปช. งานขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านร้องเข็ม หมู่ที่ 9 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้อ [ 26 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
ทต.ร้องกวาง ประกาศสอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านร้องเข็ม หมู่ที่ 9 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้ [ 26 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
 
[พร0023.1/ว241] ขอเชิญประชุม อปท ร่วมใจ พัฒนาถนนสวย 84 สาย [ 25 พ.ค. 2559 ]     
ตาราง ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 5/2559 [ 25 พ.ค. 2559 ]     
[พร0023.2/ว8514] การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย 255 [ 25 พ.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว2041] การบันทึกข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศพด.59 [ 25 พ.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว238] จัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสาธารณะ [ 25 พ.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว237] หมู่บ้านไม่มีประปา [ 25 พ.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว239] โครงการประกวดเรียงความ วัฒนธรรมในอาเซียนที่ควรรู้ [ 24 พ.ค. 2559 ]     
เอกสารประกอบการบรรยายการบริหารงานบุคคลในระบบจำแนกตำแหน่ง(ระบบแท่ง) หน.เจตณรงค์ [ 24 พ.ค. 2559 ]     
[พร0023.2/234] สำรวจครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาอบรมเลื่อสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ [ 24 พ.ค. 2559 ]     
[พร0023.2/8401] ขอเชิญประชุมผ่า Web conference [ 24 พ.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว236] รายงานความเสียหายและการช่วยเหลือ กรณีเหตุวาตภัย [ 24 พ.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว235] แจ้งหลักเกณฑ์แนวทางปฎิบัติโครงการอาหารเสริมนม [ 24 พ.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว233] ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมคำอธิบายในแบบประเมินประสิทธิภาพ อปท. [ 24 พ.ค. 2559 ]     
[พร0023.4/ว232] ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการหนี้ [ 23 พ.ค. 2559 ]     
[พร0023.1/ว231] ระเบียบวาระการประชุมนายก อปท.ครั้งที่ 2/2529 [ 19 พ.ค. 2559 ]   
[พร0023.1/ว229] ขอความร่วมมือจัดโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชน แชลเลนจ์เดย์ [ 19 พ.ค. 2559 ]   
[พร0023.1/ว1979] ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ อปท.ร่วมใจ พัฒนาถนน 84 สาย [ 19 พ.ค. 2559 ]   
[พร0023.1/ว1971] โครงการ อปท.แพร่ร่วมใจ พัฒนาถนนสวย 84 สาย ซ่อมสร้างฝาย [ 19 พ.ค. 2559 ]   
[พร0023.1/ว1970] โครงการ อปท.แพร่ร่วมใจ พัฒนาถนนสวย 84 สาย (แก้ไข) [ 19 พ.ค. 2559 ]   
[พร0023.3/ว228] ขอความร่วมมือประสานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ [ 19 พ.ค. 2559 ]   
 
หัตถกรรมฝุ่นไม้ใยสา
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดุนโลหะ
 
 

 
การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว1023  [ 25 พ.ค. 2559 ]
การคัดเลือกท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ผต.สถ. มท 0811/ว14  [ 25 พ.ค. 2559 ]
เลื่อนหมายกำหนดการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (ป.ม.) ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1022  [ 25 พ.ค. 2559 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1018 [รายละเอียดเดือนมีนาคม 59] [รายละเอียดเดือนเมษายน 59]  [ 25 พ.ค. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว978  [ 25 พ.ค. 2559 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1020 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2559 ]
การขอรับกระประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.3/ว1007  [ 25 พ.ค. 2559 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว993 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.คท. มท 0808.3/ว992 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 3 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1000  [ 25 พ.ค. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว1004  [ 24 พ.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/6561 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2559 ]
การเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1003 [เอกสารแนบ]  [ 24 พ.ค. 2559 ]
ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์เพื่อมุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว999  [ 24 พ.ค. 2559 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 23 พ.ค. 2559 ]
การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information system : CCIS) ประจำปี พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.4/ว990  [ 23 พ.ค. 2559 ]
เรียกรายงานตัวพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 อัตรา และพนักงานนิติกร 1 อัตรา กจ. มท 0802.3/ว41 , มท 0802.3/220  [ 23 พ.ค. 2559 ]
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว981 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ค. 2559 ]
ขอให้พิจารณาทบทวนการส่งบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2747  [ 23 พ.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559 สาขาการจัดการงานอนามัยแม่และเด็ก ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว991  [ 23 พ.ค. 2559 ]
การสำรวจข้อมูลความพร้อมหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จำนวน 881 หมู่บ้าน ตามแนวทางโครงการ สายธารพระบารมี 7 รอบราชินี 70 ปี ครองราชย์ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว980 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ค. 2559 ]
สำรวจสมุนไพร การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์และบุคลากรในด้านสมุนไพรในพื้นที่ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว982  [ 19 พ.ค. 2559 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว983  [ 19 พ.ค. 2559 ]
ขอเชิญประชมผ่าน Web Conference สน.บถ. มท 0809.3/ว979  [ 19 พ.ค. 2559 ]
โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.1/ว987  [ 19 พ.ค. 2559 ]
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. บ้านกลางพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข


 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกัน (7 เม.ย. 2559)    อ่าน 48  ตอบ 0  
รับโอน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมั้ยครับ (30 ต.ค. 2557)    อ่าน 238  ตอบ 0  
อบต.บ้านกลาง รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษามั้ยครับ (22 เม.ย. 2557)    อ่าน 520  ตอบ 2  
 
อบต.หัวทุ่ง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (26 พ.ค. 2559)    อ่าน 3  ตอบ 0
ทต.ร้องกวาง สอบถาม (20 พ.ค. 2559)    อ่าน 252  ตอบ 1
อบต.ดอนมูล ท่อประปาแตกประจำ (18 พ.ค. 2559)    อ่าน 29  ตอบ 1
อบต.แม่พุง ข้อทราบพิกัดที่ตั้งโรงเรียนสวนป่าสรอยครับ (12 พ.ค. 2559)    อ่าน 99  ตอบ 1
อบต.กาญจนา  รถกระบะรับจ้าง รถบรรทุก6ล้อ รถบรรทุกสิบล้อ อำเภอเมืองแพร่ (9 พ.ค. 2559)    อ่าน 127  ตอบ 0
อบต.แม่ยม  รถกระบะรับจ้าง รถบรรทุก6ล้อ รถบรรทุกสิบล้อ อำเภอเมืองแพร่ (9 พ.ค. 2559)    อ่าน 97  ตอบ 0
อบต.แม่ยางตาล รถกระบะรับจ้าง รถบรรทุก6ล้อ รถบรรทุกสิบล้อ อำเภอเมืองแพร่ (9 พ.ค. 2559)    อ่าน 86  ตอบ 0
อบต.เหมืองหม้อ  รถกระบะรับจ้าง รถบรรทุก6ล้อ รถบรรทุกสิบล้อ อำเภอเมืองแพร่ (9 พ.ค. 2559)    อ่าน 25  ตอบ 0
อบต.เหมืองหม้อ ถามเรื่องเสียภาษีร้านค้าครับ (3 พ.ค. 2559)    อ่าน 174  ตอบ 1
อบต.บ้านเหล่า เรื่องการ ประกาศ เสียง ตามสาย <*J*> (3 พ.ค. 2559)    อ่าน 21  ตอบ 0
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2555
 


ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี [ 4 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 58 


กิจกรรมสัมผัสรักนิรันดิ์ ตำนานพระลอ ตอนสองเราคู่กัน [ 24 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 51 
 
อุทยานลิลิตพระลอ
วัดพระธาตุพระลอ
สงวนลิขสิทธิ์ ©องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทร : 054-642387 Fax : 054-642387
จำนวนผู้เข้าชม 301,718 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com