ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ ค่ะ 
สอบราคา....โครงการก่อสร้างรางรินระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นผึ้ง ม.11 ต.บ้า [ 3 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 5 
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นผึ้ง ม.11 ต.บ้านกล [ 2 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 9 
สอบราคา....โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านหล่าย ม.12 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร [ 25 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 7 
สอบราคา....โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ [ 25 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 7 
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านหล่าย ม.12 ต.บ้านกลาง อ.สอง [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 14 
เปิดเผยราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ม.10 ต. [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 10 
สอบราคา...โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 11 ต.บ้า [ 5 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 17 
ราคากลาง...โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านต้นผึ้ง ม.11 ต.บ้านกลาง [ 4 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 8 
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 20 
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 13 
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 12 
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 13 
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 11 
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 13 
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 15 
 
ทต.บ้านถิ่น ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถิ่น เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อน [ 4 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.เหมืองหม้อ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห [ 4 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
 
[พร0023.2/ว3415-28สค58] แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ 8/58 [ 28 ส.ค. 2558 ]   
[พร0023.3/ว3416-28สค58] การนำหลักสูตร โตไม่โกง ไปเป็นการเรียนการสอนในสถานศึกษาอปท [ 28 ส.ค. 2558 ]   
[พร0023.3/ว3406-28สค58] 2- สำรวจผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการประกันรายได้ผู้สูงอายุและสวัสดิภาพผู้พิการ 58 [ 28 ส.ค. 2558 ]   
[พร0023.3/ว3406-28สค58] 1- สำรวจโครงการประกันรายได้ผู้สูงอายุและสวัสดิภาพผู้พิการ 58 [ 28 ส.ค. 2558 ]   
[พร0023.3/ว347] ประชาสัมพันธ์โครงการมาร์ชชิ่งความดี ครั้งที่ 3 [ 28 ส.ค. 2558 ]   
[พร0023.4/ว346] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการ [ 28 ส.ค. 2558 ]   
[พร0023.5/ว3405] การโอนเงิรภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสุรา สรรพสามิต (ส.ค. 58) [ 28 ส.ค. 2558 ]   
[พร0023.5/ว3397] รายงานผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญในปีงบประมาณ พ.ศ 2560 [ 28 ส.ค. 2558 ]   
[พร0023.2/3393] ติดตามการแจ้งรายชื่อนายทะเบียนของหน่วยงานสังกัด อปท. [ 27 ส.ค. 2558 ]   
[พร0023.3/ว345] แจ้งปิด ระบบ e-plan [ 27 ส.ค. 2558 ]   
[พร0023.3/ว344] แจ้งเลื่อนเวลาประชุมกล้อง CCTV ปี 57 [ 27 ส.ค. 2558 ]   
[พร0023.5/ว343] แจ้งการโอนเงิน อปท. [ 27 ส.ค. 2558 ]   
1- ตารางสรุปการประชุม ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 8 [ 27 ส.ค. 2558 ]   
2- ตารางสรุปการประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 8 [ 27 ส.ค. 2558 ]   
[พร0023.4/ว3383-27สค58] หารือโครงการส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยวเชิงเกษตร [ 27 ส.ค. 2558 ]   
[พร0023.1/ว3369-26สค58] ขอความร่วมมือดำเนินการรณรงค์การเปิดพื้นที่ทางศิลปะ [ 26 ส.ค. 2558 ]   
[พร0023.3/ว3366-26สค58] ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุน พรบการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ [ 26 ส.ค. 2558 ]   
[พร0023.3/ว3366-26สค58] 2- ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุน พรบ การอำนวยความสะดวก [ 26 ส.ค. 2558 ]   
[พร0023.3/ว3368-26สค58] ขอความสนับสนุนโครงการกีฬาเปตองส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ [ 26 ส.ค. 2558 ]   
[พร0023.3/ว579-26สค58] เชิญประชุมกล้อง CCTV ปี 57 [ 26 ส.ค. 2558 ]   
 
หัตถกรรมฝุ่นไม้ใยสา
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดุนโลหะ
 
 

 
แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของ อปท. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในกิจกรรมที่ 2 ของรุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 สน.สส. มท 0891.3/ว1832 [รายชื่อ]  [ 3 ก.ย. 2558 ]
ขอรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการ (สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สน.สส. มท 0891.3/ว1833  [ 3 ก.ย. 2558 ]
การเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำของบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1834 [เอกสารแนบ]  [ 3 ก.ย. 2558 ]
การรายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1830 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1829  [ 2 ก.ย. 2558 ]
คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ กค. มท 0803/ว1821 [คู่มือ]  [ 2 ก.ย. 2558 ]
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1822  [ 2 ก.ย. 2558 ]
การยกเว้นผ่อนผัน การขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1823  [ 2 ก.ย. 2558 ]
ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดดำเนินการบันทึกข้อมูลข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กตามโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (ccis) สน.กศ. มท 0893.4/ว1820  [ 2 ก.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือนสิงหาคม 2558) สน.คท. มท 0808.2/13458-13533 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.ย. 2558 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานนิติกร กจ. มท 0802.3/406  [ 1 ก.ย. 2558 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กจ. มท 0802.3/ว53  [ 1 ก.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 5/2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1812  [ 1 ก.ย. 2558 ]
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการสอบแข่งขัน ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว79  [ 1 ก.ย. 2558 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1798  [ 31 ส.ค. 2558 ]
การบันทึกข้อมูลชื่อเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ศส. มท 0806/ว54  [ 31 ส.ค. 2558 ]
การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1807  [ 28 ส.ค. 2558 ]
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2559 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) สน.กศ. มท 0893.2/ว1804  [ 28 ส.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ อปท. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในกิจกรรมที่2 ของรุ่นที่ 4 สน.สส. มท 0891.3/ว1805 [เอกสารแนบ]  [ 28 ส.ค. 2558 ]
สำรวจข้อมูลงานสาธารณสุขท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1793 [เอกสารแนบ]  [ 28 ส.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1795  [ 28 ส.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1792 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ส.ค. 2558 ]
โครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น สน.กศ. มท 0893.2/ว1784  [ 27 ส.ค. 2558 ]
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต สน.คท. มท 0808.5/ว1771  [ 27 ส.ค. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน บูรณาการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สน.พส. มท 0810.3/ว1785  [ 27 ส.ค. 2558 ]
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. บ้านกลางพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข


 
รับโอน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมั้ยครับ (30 ต.ค. 2557)    อ่าน 165  ตอบ 0  
อบต.บ้านกลาง รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษามั้ยครับ (22 เม.ย. 2557)    อ่าน 452  ตอบ 2  
ที่บ้านจำรุง จ.หวัดระยอง (1 พ.ย. 2556)    อ่าน 760  ตอบ 4  
 
ทต.แม่จั๊วะ รับโอนย้ายนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพมั้ยค่ะ (3 ก.ย. 2558)    อ่าน 5  ตอบ 0
ทต.แม่คำมี รับโอนย้ายนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพมั้ยค่ะ (3 ก.ย. 2558)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.แม่ยางตาล โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ (1 ก.ย. 2558)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.เตาปูน ขอสอบถามนายกเตาปูนหน่อยคะ (31 ส.ค. 2558)    อ่าน 4853  ตอบ 49
ทต.ร้องกวาง ทางเข้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้(เฉลิมพระเกียรติ)ไม่เหมือนทางเข้ามหาลัยเลยรกมากๆๆ (30 ส.ค. 2558)    อ่าน 297  ตอบ 10
ทต.ช่อแฮ ขอทราบการเดินทางไปไหว้พระธาตุช่อแฮ (27 ส.ค. 2558)    อ่าน 6311  ตอบ 27
อบต.แม่ยางตาล รถบรรทุกขับเร็ว (25 ส.ค. 2558)    อ่าน 22  ตอบ 1
อบต.แม่ป้าก ขอเชิญร่วมอบรมโครงการ (24 ส.ค. 2558)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.แม่ยางตาล อบรมขยะ (17 ส.ค. 2558)    อ่าน 45  ตอบ 1
อบต.ดอนมูล สอบถามตำแหน่งงาน (10 ส.ค. 2558)    อ่าน 66  ตอบ 1
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2555
 


ลานวัฒนธรรมสีบสานตำนานรักพระลอ ขอพรปู่เจ้าสมิงพราย [ 22 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 118 


กำหนดการจัดงาน โครงการลานวัฒนธรรม สืบสานตำนานรักพระลอ ขอพรปู่เจ้าสมิงพราย ประจำป [ 4 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 132 
 
อุทยานลิลิตพระลอ
วัดพระธาตุพระลอ
สงวนลิขสิทธิ์ ©องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ : 054-642387 โทรสาร : 054-642387
จำนวนผู้เข้าชม 0258714 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com