ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ ค่ะ 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระ [ 2 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 26 
การประกวดไก่พระลอ (ด่างเบญจรงค์) ประจำปี 2557 [ 26 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 90 
การประกวดป้อจายงามตามรอยพระลอ ประจำปี 2557 [ 24 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 110 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง สอบราคาซื้อ…ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด (C [ 18 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 202 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง สอบราคาซื้อ…ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด (CC [ 26 ธ.ค. 2556 ]   อ่าน 928 
การประกวดซอพละลอ ประจำปี ๒๕๕๖ [ 18 ธ.ค. 2556 ]   อ่าน 193 
เรื่อง การประกวดรำวงหม่าเก่า ประจำปี ๒๕๕๖ [ 18 ธ.ค. 2556 ]   อ่าน 543 
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 1 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 153 
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 1 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 326 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมโรงจอด [ 27 พ.ค. 2556 ]   อ่าน 287 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูก [ 27 พ.ค. 2556 ]   อ่าน 251 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูก [ 27 พ.ค. 2556 ]   อ่าน 226 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูก [ 27 พ.ค. 2556 ]   อ่าน 283 
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25 [ 4 เม.ย. 2556 ]   อ่าน 324 
[ 28 มี.ค. 2556 ]   อ่าน 421 
 
ทต.วังชิ้น ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญประจำปี 2558 [ 3 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.น้ำเลา อบต.น้ำเลาร่วมขบวนอำเภอร้องกวางงานพระธาตุช่อแฮ [ 3 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 15 
 
[พร0023.2/798] การประเมินผลการบริหารงานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 มี.ค. 2558 ]     
[พร0023.2/ว759] แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ 2/2558 [ 3 ก.พ. 2558 ]   
[พร0023.1/ว82] การสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมหรือสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ [ 27 ก.พ. 2558 ]     
[พร0023.3/ว782] มาตรการป้องกันการทุจริตในการส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ [ 27 ก.พ. 2558 ]     
[พร0023.3/ว757] ขอความร่วมมือรายงานใช้จ่ายเงินสนับสนุนบริการสาธารณสุข [ 27 ก.พ. 2558 ]     
[พร0023.3/3228] ขอเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์เด็กเล็ก [ 27 ก.พ. 2558 ]     
[พร0023.3/ว81] การกวดขันดูแลความปลอดภัยกระเช้าไฟฟ้า [ 27 ก.พ. 2558 ]     
[พร0023.3/ว80] การขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ [ 27 ก.พ. 2558 ]     
[พร0023.4/ว784] การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้า [ 27 ก.พ. 2558 ]     
[พร0023.4/ว765] การสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครอง [ 27 ก.พ. 2558 ]     
[พร0023.5/ว785] ระเบียบว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่ว [ 27 ก.พ. 2558 ]     
[พร0023.5/ว765] มาตราการเร่งรัดดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2556-2558 [ 27 ก.พ. 2558 ]     
[พร0023.5/ว79] แจ้งการโอนเงิน อปท. [ 27 ก.พ. 2558 ]     
[พร0023.2/3188] การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ 2558 [ 26 ก.พ. 2558 ]     
[พร0023.2/ว755] แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ [ 26 ก.พ. 2558 ]     
[พร0023.3/ว753] ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2556 คณะกรรมการกระจายอำนาจ [ 26 ก.พ. 2558 ]     
[พร0023.3/3148] ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 26 ก.พ. 2558 ]     
[พร0023.5/ว754] แจ้งการโอนเงิน อปท. รายงานการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน [ 26 ก.พ. 2558 ]     
[พร0023.3/ว748] การโอนเงินประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ [ 26 ก.พ. 2558 ]     
ตาราง สรุปมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 2/2558 [ 25 ก.พ. 2558 ]   
 
หัตถกรรมฝุ่นไม้ใยสา
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดุนโลหะ
 
 

 
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว449  [ 3 มี.ค. 2558 ]
แจ้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.1/ว448  [ 3 มี.ค. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 สน.กศ. มท 0893.3/ว447  [ 3 มี.ค. 2558 ]
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 สล. มท 0801.3/3606  [ 2 มี.ค. 2558 ]
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 สล. มท 0801.3/ว436  [ 2 มี.ค. 2558 ]
การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว375  [ 2 มี.ค. 2558 ]
การหารือคุณวุฒิการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และการกำหนดมาตรการเยียวยา สำหรับผู้ได้รับการยรรจุและแต่งตั้งด้วยคุณวุฒิการศึกษาที่ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ที่ ก.ท. กำหนด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว3  [ 27 ก.พ. 2558 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว432  [ 27 ก.พ. 2558 ]
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว425  [ 27 ก.พ. 2558 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น กจ. [ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพ] [ความรู้พื้นฐานสำหรับตำแหน่ง]  [ 27 ก.พ. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 4 (เดือนมีนาคม - เมษายน 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว424 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.พ. 2558 ]
ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/423  [ 27 ก.พ. 2558 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ สน.กศ. มท 0893.2/ว377  [ 26 ก.พ. 2558 ]
กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว380  [ 26 ก.พ. 2558 ]
การรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว383  [ 26 ก.พ. 2558 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กค.  [ 26 ก.พ. 2558 ]
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว381  [ 26 ก.พ. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว368 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2558 ]
ซักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ เป็นกรณีพิเศษ สน.บถ. มท 0809.2/ว20  [ 25 ก.พ. 2558 ]
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.6/ว373 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.พ. 2558 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว370  [ 24 ก.พ. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว369  [ 24 ก.พ. 2558 ]
การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารและการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว19  [ 24 ก.พ. 2558 ]
ขอความร่วมมือ สถจ. แจ้ง อปท. ดำเนินการปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี สน.บถ. มท 0809.4/ว366  [ 24 ก.พ. 2558 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประเมินวิทยฐานะ อัตรากำลัง เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินสวัสดิการครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว365  [ 24 ก.พ. 2558 ]
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. บ้านกลางพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข


 
รับโอน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมั้ยครับ (30 ต.ค. 2557)    อ่าน 105  ตอบ 0  
อบต.บ้านกลาง รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษามั้ยครับ (22 เม.ย. 2557)    อ่าน 379  ตอบ 2  
ที่บ้านจำรุง จ.หวัดระยอง (1 พ.ย. 2556)    อ่าน 698  ตอบ 4  
 
ทต.หนองม่วงไข่ Hacked BY Z3H1R - Hacked BY Z3H1R - Hacked BY Z3H1R - Hacked BY Z3H1R - Hacked B (4 มี.ค. 2558)    อ่าน 0  ตอบ 0
ทต.แม่คำมี Hacked BY Z3H1R - Hacked BY Z3H1R - Hacked BY Z3H1R - Hacked BY Z3H1R - Hacked B (4 มี.ค. 2558)    อ่าน 0  ตอบ 0
ทต.ร้องกวาง Hacked BY Z3H1R - Hacked BY Z3H1R - Hacked BY Z3H1R - Hacked BY Z3H1R - Hacked B (4 มี.ค. 2558)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.ต้าผามอก Hacked BY Z3H1R - Hacked BY Z3H1R - Hacked BY Z3H1R - Hacked BY Z3H1R - Hacked B (4 มี.ค. 2558)    อ่าน 0  ตอบ 0
ทต.บ้านถิ่น Hacked BY Z3H1R - Hacked BY Z3H1R - Hacked BY Z3H1R - Hacked BY Z3H1R - Hacked B (4 มี.ค. 2558)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.ตำหนักธรรม This site hacked by Cloner-47 - This site hacked by Cloner-47 - This site hacked (4 มี.ค. 2558)    อ่าน 0  ตอบ 0
ทต.ร้องกวาง This site hacked by Cloner-47 - This site hacked by Cloner-47 - This site hacked (4 มี.ค. 2558)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.กาญจนา This site hacked by Cloner-47 - This site hacked by Cloner-47 - This site hacked (4 มี.ค. 2558)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.ท่าข้าม This site hacked by Cloner-47 - This site hacked by Cloner-47 - This site hacked (4 มี.ค. 2558)    อ่าน 1  ตอบ 0
ทต.ช่อแฮ This site hacked by Cloner-47 - This site hacked by Cloner-47 - This site hacked (4 มี.ค. 2558)    อ่าน 1  ตอบ 0
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2555
 


ลานวัฒนธรรมสีบสานตำนานรักพระลอ ขอพรปู่เจ้าสมิงพราย [ 22 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 84 


กำหนดการจัดงาน โครงการลานวัฒนธรรม สืบสานตำนานรักพระลอ ขอพรปู่เจ้าสมิงพราย ประจำป [ 4 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 100 
 
อุทยานลิลิตพระลอ
วัดพระธาตุพระลอ
สงวนลิขสิทธิ์ ©องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ : 054-642387 โทรสาร : 054-642387
จำนวนผู้เข้าชม 0224263 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com