ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ ค่ะ 
ประกาศ...เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกั้นดินและราวกันภั [ 23 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 6 
ประกาศ...เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านล [ 8 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 26 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2559 [ 27 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 30 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 [ 27 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 29 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2559 [ 27 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 30 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2559 [ 27 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 31 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 [ 27 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 31 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2559 [ 27 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 31 
ประกาศราคากลาง...โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านวังดิน (กร [ 16 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 64 
ราคากลาง...โครงการก่อสร้างลำเหมืองอ่างเก็บน้ำห้วยเลิม [ 10 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 70 
ราคากลาง...โครงการบริหารจัดการอุทยานลิลิตพระลอ [ 10 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 70 
ประกาศผลสอบราคา...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหล่าย หมู่ที่ 12 [ 30 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 65 
ประกาศผลสอบราคา...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้า [ 30 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 59 
ประกาศผลสอบราคา...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังดิน หมู่ที่ 9 [ 30 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 63 
ประกาศผลสอบราคา...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสุวรรณ หมู่ที่ 8 ต [ 30 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 67 
 
อบต.แม่ยางตาล ประกาศ รายชื่อผู้จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณสำนักงาน [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่ยางตาล ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณสำนักงาน อบต [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 0 
 
[พร0023.2/ว553] โครงการประกวดคำขวัญส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม [ 23 ส.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว3373] การบันทึกข้อมมูลในระบบประมวณผลข้อมมูลเกณฑ์ชี้วัด [ 23 ส.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว378] การดำเนินโครงการพระราชดำริและการบริหารจัดการขยะ [ 23 ส.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว3361] การปรับเป้าหมายการสอนนักเรียนตามหลักสูตร D.A.R.E [ 23 ส.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว376] รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษา [ 23 ส.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว377] การปรับฐานข้อมมูล O-NET ในโรงเรียนสังกัด อปท. [ 23 ส.ค. 2559 ]     
[พร0023.4/ว375] ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่ง [ 23 ส.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว3359] การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด [ 22 ส.ค. 2559 ]     
[พร0023.1/ว548] การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผล ระดับชำนาญการ [ 22 ส.ค. 2559 ]     
[พร0023.2/ว3348] แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ [ 22 ส.ค. 2559 ]     
[พร0023.2/ว737] ซักซ้อมการขอรับการประเมินประสิทธิภาพ(โบนัส) [ 22 ส.ค. 2559 ]     
[พร0023.2/ว3341] การคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่นดีเด่น 59 [ 22 ส.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว374] แบบรายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค [ 22 ส.ค. 2559 ]     
[พร0023.5/ว3345] การเร่งรัดติดตามการดำเนินงานในระบบบัญชี(E-LAAS) [ 22 ส.ค. 2559 ]     
[พร0023.5/ว371] แจ้งการโอนเงิน อปท. [ 19 ส.ค. 2559 ]     
[พร0023.5/ว3307] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนสวัสดิการผู้พิการ [ 19 ส.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว542] แบบสำรวจการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ [ 18 ส.ค. 2559 ]   
[พร0023.3/ว3308] ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท.ที่เกี่ยวข้อง ส่งบุคลากรเข้าร่วม [ 18 ส.ค. 2559 ]   
[พร0023.3/ว369] คำสั่งจังหวัดแพร่มอบหมายภารกิจหน้าที่เฝ้าระวังอุทกภัย [ 18 ส.ค. 2559 ]   
[พร0023.4/ว370] การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ [ 18 ส.ค. 2559 ]   
 
หัตถกรรมฝุ่นไม้ใยสา
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดุนโลหะ
 
 

 
อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1652 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ส.ค. 2559 ]
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 สน.กม. มท 0804.5/ว1539  [ 23 ส.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/10438-10478  [ 22 ส.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1626  [ 22 ส.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว162  [ 22 ส.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1635  [ 19 ส.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1636  [ 19 ส.ค. 2559 ]
การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1634  [ 19 ส.ค. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ด่วนมาก สน.กศ. มท 0816.4/ว1613  [ 19 ส.ค. 2559 ]
การเทียบตำแหน่งนักบริหารงานช่างกับตำแหน่งนักบริหารงานช่างสุขาภิบาลเป็นสายงานที่มีลักษณะงานด้านเดียวกัน สน.บถ. มท 0809.2/ว94  [ 19 ส.ค. 2559 ]
แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว93  [ 19 ส.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือทดสอบแบบฐานข้อมูลการจัดการขยะและแบบรายงานกิจกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1211  [ 19 ส.ค. 2559 ]
บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย กค. มท 0803.3/ว1627 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ส.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือแจ้งเวียนหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/6129 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ด่วนมาก สน.กม. มท 0804.3/ว1605  [ 19 ส.ค. 2559 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1607 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 18 ส.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1608  [ 18 ส.ค. 2559 ]
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว1571  [ 18 ส.ค. 2559 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย กค. มท 0803.3/ว1624 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ส.ค. 2559 ]
ข้อมูลเพิ่มเติมในการบันทึกโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว1612 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ส.ค. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน (School Milk Art Contest 2016) ด่วนมาก สน.กศ. มท 0816.4/ว1614  [ 18 ส.ค. 2559 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว23  [ 18 ส.ค. 2559 ]
เห็นชอบใช้เงินเหลือจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายการที่ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้วภายในเดือนมีนาคม 2559 และลงนามในสัญญาภายในเดือนพฤษภาคม 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1600  [ 18 ส.ค. 2559 ]
การดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1553 [แบบฟอร์มที่ 1 และแบบฟอร์มที่ 3] [แบบฟอร์มที่ 2]  [ 18 ส.ค. 2559 ]
การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว1604  [ 18 ส.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1598 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2559 ]
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. บ้านกลางพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข


 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกัน (7 เม.ย. 2559)    อ่าน 93  ตอบ 0  
รับโอน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมั้ยครับ (30 ต.ค. 2557)    อ่าน 259  ตอบ 0  
อบต.บ้านกลาง รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษามั้ยครับ (22 เม.ย. 2557)    อ่าน 556  ตอบ 2  
 
ทต.ทุ่งโฮ้ง ฝากแนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ด้วยนะครับ4 (23 ส.ค. 2559)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทต.ทุ่งโฮ้ง ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณ์ภาค 8 (จ.ภูเก็ต)ด้วยนะครับ3 (23 ส.ค. 2559)    อ่าน 3  ตอบ 0
ทต.ทุ่งโฮ้ง ฝากแนวข้อสอบช่างไฟฟ้า (ปวส.) ป.ป.ช.ด้วยนะครับ2 (23 ส.ค. 2559)    อ่าน 3  ตอบ 0
ทต.ทุ่งโฮ้ง ฝากแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)ด้วยนะครับ1 (23 ส.ค. 2559)    อ่าน 3  ตอบ 0
ทต.แม่จั๊วะ สอบถามทุน กองการศึกษา (21 ส.ค. 2559)    อ่าน 598  ตอบ 4
อบต.ท่าข้าม  ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (18 ส.ค. 2559)    อ่าน 101  ตอบ 5
ทต.ทุ่งโฮ้ง ฝากด้วยนะครับ (8 ส.ค. 2559)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.กาญจนา ติดต่อไม่ได้ (8 ส.ค. 2559)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.ดอนมูล ท่อประปาแตกประจำ (28 ก.ค. 2559)    อ่าน 103  ตอบ 2
อบต.เด่นชัย โอนย้าย (22 ก.ค. 2559)    อ่าน 1171  ตอบ 9
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2555
 


ราษฎร์รัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน [ 25 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 45 


โครงการ อปท. ร่วมใจ พัฒนาถนนสวย 84 สาย ซ่อมสร้างฝายปรับปรุงแหล่งน้ำ 70 แห่ง [ 23 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 53 
 
อุทยานลิลิตพระลอ
วัดพระธาตุพระลอ
สงวนลิขสิทธิ์ ©องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทร : 054-642387 Fax : 054-642387
จำนวนผู้เข้าชม 317,750 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com