ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ ค่ะ 
เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกลาง – บ้านห [ 9 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 6 
ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านหล่าย ม.12 ต.บ้านกลาง อ.ส [ 28 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 11 
ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ต.บ้ [ 28 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 12 
ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางรินระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นผึ้ง ม. [ 25 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 19 
สอบราคา....โครงการก่อสร้างรางรินระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นผึ้ง ม.11 ต.บ้า [ 3 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 27 
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นผึ้ง ม.11 ต.บ้านกล [ 2 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 27 
สอบราคา....โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านหล่าย ม.12 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร [ 25 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 27 
สอบราคา....โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ [ 25 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 25 
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านหล่าย ม.12 ต.บ้านกลาง อ.สอง [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 22 
เปิดเผยราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ม.10 ต. [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 22 
สอบราคา...โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 11 ต.บ้า [ 5 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 25 
ราคากลาง...โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านต้นผึ้ง ม.11 ต.บ้านกลาง [ 4 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 21 
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 24 
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 21 
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 19 
 
อบต.ต้าผามอก ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างขององค์การบรหารส่วนตำบลต้าผามอก [ 10 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.ต้าผามอก [ 10 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
 
[พร0023.3/ว425-8ตค58] เชิญประชุมงบยาเสพติด ปี 2558 [ 8 ต.ค. 2558 ]     
[พร0023.4/ว424-8ตค58] การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของอปท. ( ITA ) [ 8 ต.ค. 2558 ]     
[พร0013.2/ว16345-7ตค58] ผลการพิจารณาเบื้องต้นโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนคัดแยกขยะต้นทาง [ 7 ต.ค. 2558 ]     
[พร0023.1/ว415-6ตค58] การมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ [ 6 ต.ค. 2558 ]     
[พร0023.2/ว416-6ตค58] สำรวจข้อมมูลด้านบุคลากร [ 6 ต.ค. 2558 ]     
[พร0023.2/ว411-6ตค58] แนวทางปฎิบัติกรณี อปท.ส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไป 58 [ 6 ต.ค. 2558 ]     
[พร0023.2/ว3938-6ตค58] ซักซ้อมความเข้าใจการกำหนดตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว16684-7ตค58] 1- ขอเชิญร่วมงาน รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง [ 7 ต.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว16684-7ตค58] 2- ขอเชิญร่วมงาน รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง [ 7 ต.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว3975-7ตค58] ซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติหน้าที่ของพนักงานสถานธนานุบาล [ 7 ต.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว3977-7ตค58] ขอความร่วมมือในการจดทะเบียนพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ [ 7 ต.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว3973-7ตค58] การประเมินสมรถนะสำคัญของผู้เรียน 58 [ 7 ต.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว3970-7ตค58] การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ อปท. [ 7 ต.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว419-7ตค58] ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรด้านกิจการประปา [ 7 ต.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว418-7ตค58] คืนเงินคงเหลือยาเสพติดปี 2558กิจกรรมบำบัดฟื้นฟู/ฝึกอาชีพ [ 7 ต.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว422-7ตค58] การจัดมหกรรมการศึกษาของ อปท. ประจำปี58 [ 7 ต.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว3911-6ตค58] โครงการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ปี2558 [ 6 ต.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว3916-6ตค58] การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ 59 [ 6 ต.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว411-5ตค58] แบบรายงานโครงการเสริมสร้างสวัสดิการแก่คนพิการหรือทุพพลภาพ [ 5 ต.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว3912-5ตค58] โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 5 ต.ค. 2558 ]     
 
หัตถกรรมฝุ่นไม้ใยสา
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดุนโลหะ
 
 

 
รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว2203 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 9 ต.ค. 2558 ]
การดำเนินการ (ลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/15659 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ต.ค. 2558 ]
การบันทึกตรวจรับงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่บันทึกผ่าน GFMIS Terminal บนระบบ GFMIS Web Online กค. มท 0803/ว2202 [เอกสารแนบ]  [ 9 ต.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว2200 [รายชื่อ]  [ 9 ต.ค. 2558 ]
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในงบการเงินก่อนส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ สน.คท. มท 0808.4/ว5902  [ 9 ต.ค. 2558 ]
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ การใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card) กค. มท 0803/ว2198  [ 8 ต.ค. 2558 ]
การดำเนินการตรวจสอบปัญหาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เน่าบูด ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว5578  [ 8 ต.ค. 2558 ]
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกรางวัล (ยอดครูผู้มีอุดมการณ์) โครงการ (ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู) ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว2188  [ 7 ต.ค. 2558 ]
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว5946 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ต.ค. 2558 ]
การขอความเห็นชอบจัดตั้งฝ่าย กรณีให้ความเห็นชอบย้อนหลัง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว101  [ 7 ต.ค. 2558 ]
เน้นย้ำมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก สน.สส. มท 0891.3/ว2194  [ 7 ต.ค. 2558 ]
การแก้ไขคำผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 สน.คท. มท 0808.2/ว2189  [ 7 ต.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือจัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่แบบบูรณาการของกรมทางหลวงชนบท ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2187  [ 6 ต.ค. 2558 ]
การส่งเงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2558 สน.คท. มท 0808.4/ว26  [ 6 ต.ค. 2558 ]
รายละเอียดประกอบรายงานการเงินประจำปี 2558 กค. มท 0803/ว2185  [ 6 ต.ค. 2558 ]
การจัดงาน มหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (ระดับประเทศ) สน.กศ. มท 0893.3/ว2183  [ 6 ต.ค. 2558 ]
การเผยแพร่หนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมความรู้ด้านภาษาไทย วรรณคดีไทย ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนแก่โรงเรียนระดับประถมศึกษา สน.กศ. มท 0893.2/ว2180  [ 5 ต.ค. 2558 ]
การประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว2175  [ 5 ต.ค. 2558 ]
การนำกรอบยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และครูอาจารย์หัวหน้า 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้) สน.กศ. มท 0893.2/ว2174 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ต.ค. 2558 ]
ขอส่งหนังสือกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผ่นซีดีรอม สน.กม. มท 0804.1/ว1977  [ 5 ต.ค. 2558 ]
แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดสำหรับการบัญชีภาครัฐ กค. มท 0803/ว2173 [เอกสารแนบ]  [ 5 ต.ค. 2558 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2133 [แบบรายงานฯ] [คู่มือการรายงานฯ (จังหวัด)] [คู่มือการรายงานฯ (อปท.)]  [ 5 ต.ค. 2558 ]
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2016 (2016 Korean Government Scholarship Program for International Students for Undergraduate Degree)สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อไปศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2169  [ 5 ต.ค. 2558 ]
สำรวจข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2172  [ 5 ต.ค. 2558 ]
การเตรียมความพร้อมดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบลงทุน (กรม) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ต.ค. 2558 ]
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. บ้านกลางพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข


 
รับโอน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมั้ยครับ (30 ต.ค. 2557)    อ่าน 177  ตอบ 0  
อบต.บ้านกลาง รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษามั้ยครับ (22 เม.ย. 2557)    อ่าน 460  ตอบ 2  
ที่บ้านจำรุง จ.หวัดระยอง (1 พ.ย. 2556)    อ่าน 768  ตอบ 4  
 
อบต.ห้วยโรง มีเวปไซด์ ละ * * * ้ (7 ต.ค. 2558)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.บ้านเหล่า แนะนำเพจbanlao wifi (7 ต.ค. 2558)    อ่าน 21  ตอบ 2
อบต.ห้วยโรง  เว็บไซต์ อบต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ (6 ต.ค. 2558)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.ดอนมูล รับโอน จพง.ธุรการ บ้างไหมครับ (5 ต.ค. 2558)    อ่าน 32  ตอบ 1
อบต.ดอนมูล อยากรบกวนค่ะ (5 ต.ค. 2558)    อ่าน 23  ตอบ 1
อบต.เหมืองหม้อ สอบถามตำแหน่งว่าง (29 ก.ย. 2558)    อ่าน 55  ตอบ 1
อบต.เด่นชัย โอนย้าย (29 ก.ย. 2558)    อ่าน 869  ตอบ 8
ทต.วังชิ้น สำนักงานจัดหางานแพร่ เปิด สาขาวังชิ้น ติดต่อที่ สนง.เทศบาลตำบลวังชิ้น (27 ก.ย. 2558)    อ่าน 2136  ตอบ 14
อบต.แม่ทราย สอบถามตำแหน่งว่าง จพง.ธุรการ ครับ (24 ก.ย. 2558)    อ่าน 52  ตอบ 1
อบต.เตาปูน ขอสอบถามนายกเตาปูนหน่อยคะ (17 ก.ย. 2558)    อ่าน 4973  ตอบ 51
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2555
 


ลานวัฒนธรรมสีบสานตำนานรักพระลอ ขอพรปู่เจ้าสมิงพราย [ 22 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 132 


กำหนดการจัดงาน โครงการลานวัฒนธรรม สืบสานตำนานรักพระลอ ขอพรปู่เจ้าสมิงพราย ประจำป [ 4 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 136 
 
อุทยานลิลิตพระลอ
วัดพระธาตุพระลอ
สงวนลิขสิทธิ์ ©องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ : 054-642387 โทรสาร : 054-642387
จำนวนผู้เข้าชม 0262603 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com