ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ ค่ะ 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2559 [ 27 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 14 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 [ 27 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 13 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2559 [ 27 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 15 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2559 [ 27 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 17 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 [ 27 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 13 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2559 [ 27 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 18 
ประกาศราคากลาง...โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านวังดิน (กร [ 16 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 38 
ราคากลาง...โครงการก่อสร้างลำเหมืองอ่างเก็บน้ำห้วยเลิม [ 10 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 48 
ราคากลาง...โครงการบริหารจัดการอุทยานลิลิตพระลอ [ 10 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 47 
ประกาศผลสอบราคา...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหล่าย หมู่ที่ 12 [ 30 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 44 
ประกาศผลสอบราคา...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้า [ 30 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 40 
ประกาศผลสอบราคา...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังดิน หมู่ที่ 9 [ 30 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 43 
ประกาศผลสอบราคา...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสุวรรณ หมู่ที่ 8 ต [ 30 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 49 
ประกาศผลสอบราคา...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสุวรรณ หมู่ที่ 8 ต [ 30 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 48 
ประกาศผลสอบราคา...โครงการตัดถนนลูกรังบ้าน ธาตุพระลอ หมู่ที่ 1 [ 30 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 50 
 
อบต.แม่พุง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพน [ 27 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 23 
อบต.แม่พุง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม [ 27 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 1 
 
[พร0023.2/ว326] การสำรวจครูผดดครูผู้ช่วย ที่ใบประกอบวิชาชีพสิ้นสุด [ 25 ก.ค. 2559 ]     
[พร0023.2/ว12132] การสำรวจรายชื่อพนักงานครูส่วนท้องถิ่น [ 25 ก.ค. 2559 ]     
[พร0023.5/ว325] แจ้งการโอนเงิน อปท. [ 25 ก.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว2930] กรอบแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย [ 25 ก.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว12070] การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัคร(อสม) [ 25 ก.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว323] การจัดทำรายงานทรัพยากรท้องถิ่น [ 22 ก.ค. 2559 ]     
[พร0023.4/ว2936] ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีร่างรัฐธรรมนูญ [ 22 ก.ค. 2559 ]     
[พร0023.4/12125] ขี้แจงข้อเท็จจริงกรณีร่างธรรมนูญ [ 22 ก.ค. 2559 ]     
[พร0023.4/12124] ชี้แจงข้อเท็จริงกรณีร่างรัฐธรรมนูญ [ 22 ก.ค. 2559 ]     
[พร0023.4/ว324] ชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญกับการยุบ อปท. [ 22 ก.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว2914] แจ้งผลการประเมิน LPA [ 21 ก.ค. 2559 ]     
[พร0023.2/ว2896] แนวทางการแก้ไขปัญหาและผลกระทบการปรับโครงสร้างเทศบาล [ 21 ก.ค. 2559 ]     
[พร0023.2/ว2897] แนวทางการหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 21 ก.ค. 2559 ]     
[พร0023.2/ว2846] การออกประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ [ 15 ก.ค. 2559 ]   
[พร0023.2/ว2878] การจัดสรรอัตราบุคลากรสนับสนุนการสอน [ 15 ก.ค. 2559 ]   
[พร0023.3/ว2879] แบบสำรวจโครงการราชดำริ [ 15 ก.ค. 2559 ]   
[พร0023.3/ว2880] รายงานผลการดำเนินงานแผนแม่บท อพ.สธ. [ 15 ก.ค. 2559 ]   
[พร0023.3/ว2882] การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรากฐานผ่ากลไกประชารัฐ [ 15 ก.ค. 2559 ]   
[พร0023.3/ว2881] ขอเชิยสมัครเข้าร่วมเป็นองค๋กรต้นแบบส่งเสริมการเลี้ยงลุกด้วยนมแม่ [ 15 ก.ค. 2559 ]   
[พร0023.3/ว2868] รายงานข้อมูล(MOU)ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย [ 15 ก.ค. 2559 ]   
 
หัตถกรรมฝุ่นไม้ใยสา
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดุนโลหะ
 
 

 
แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สน.บถ. มท 0809.2/ว76 22/07/2559  [ 26 ก.ค. 2559 ]
การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและการคัดเลือกเพื่อรับโอน สน.บถ. มท 0809.2/ว75  [ 26 ก.ค. 2559 ]
หารือการเลื่อนระดับและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นประเภททั่วไป สน.บถ. มท 0809.2/ว74  [ 26 ก.ค. 2559 ]
การดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว80  [ 26 ก.ค. 2559 ]
หลักสูตรและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิคัดเลือกสูงขึ้นและสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่าย ในกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน สน.บถ. มท 0809.2/ว73  [ 26 ก.ค. 2559 ]
การจัดตั้งกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน สน.บถ. มท 0809.2/ว72  [ 26 ก.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1449  [ 26 ก.ค. 2559 ]
สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว19 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ค. 2559 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนมิถุนายน 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1446 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ค. 2559 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1445  [ 26 ก.ค. 2559 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1447  [ 25 ก.ค. 2559 ]
การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น กจ. มท 0802.3/ว1431  [ 25 ก.ค. 2559 ]
เร่งรัดรายงานข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของ อปท. ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1434  [ 25 ก.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว43  [ 25 ก.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว44  [ 25 ก.ค. 2559 ]
หลักเณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีถอนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1439  [ 25 ก.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ผ่านระบบ KTB Corporate Online ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1440  [ 25 ก.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/9395 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.ค. 2559 ]
การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งมีอายุจะครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.5/ว1425 [แบบฟอร์มรายงาน]  [ 25 ก.ค. 2559 ]
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของเทศบาลและ อบต. ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด และตัวชี้วัดที่ 1.5 ความสำเร็จในการส่งเสริม อปท. สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1428  [ 22 ก.ค. 2559 ]
ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.5/ว28,ว29  [ 22 ก.ค. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1422  [ 22 ก.ค. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1423  [ 22 ก.ค. 2559 ]
ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีร่างรัฐธรรมนูญกับการยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.2/ว4101  [ 21 ก.ค. 2559 ]
ขอให้จังหวัดดำเนินการสรุปข้อมูลรายละเอียดการคิดค่าใช้จ่ายการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1419  [ 21 ก.ค. 2559 ]
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. บ้านกลางพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข


 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกัน (7 เม.ย. 2559)    อ่าน 81  ตอบ 0  
รับโอน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมั้ยครับ (30 ต.ค. 2557)    อ่าน 248  ตอบ 0  
อบต.บ้านกลาง รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษามั้ยครับ (22 เม.ย. 2557)    อ่าน 544  ตอบ 2  
 
อบต.เด่นชัย โอนย้าย (22 ก.ค. 2559)    อ่าน 1118  ตอบ 9
อบต.แม่พุง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงาน อบต แม่พุง (15 ก.ค. 2559)    อ่าน 84  ตอบ 1
อบต.ป่าสัก ขายเครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เครื่องพิมพ์เช็คอัตโนมัติ Passbook Printer สำหรับ อบต (14 ก.ค. 2559)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.แม่ยางตาล อบต. แม่ยางตาลรับโอนย้าย นักวิชาการศึกษาบ้างหรือเปล่าครับ (13 ก.ค. 2559)    อ่าน 30  ตอบ 0
อบต.เหมืองหม้อ ขยะ (8 ก.ค. 2559)    อ่าน 70  ตอบ 2
อบต.เหมืองหม้อ ขยะ (7 ก.ค. 2559)    อ่าน 28  ตอบ 0
อบต.เหมืองหม้อ เรียน ป.โท (7 ก.ค. 2559)    อ่าน 51  ตอบ 2
ทต.ทุ่งโฮ้ง โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (7 ก.ค. 2559)    อ่าน 29  ตอบ 0
ทต.ทุ่งโฮ้ง  โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (7 ก.ค. 2559)    อ่าน 31  ตอบ 0
อบต.ป่าแดง เรียน ป.โท (5 ก.ค. 2559)    อ่าน 23  ตอบ 0
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2555
 


ราษฎร์รัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน [ 25 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 18 


โครงการ อปท. ร่วมใจ พัฒนาถนนสวย 84 สาย ซ่อมสร้างฝายปรับปรุงแหล่งน้ำ 70 แห่ง [ 23 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 33 
 
อุทยานลิลิตพระลอ
วัดพระธาตุพระลอ
สงวนลิขสิทธิ์ ©องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทร : 054-642387 Fax : 054-642387
จำนวนผู้เข้าชม 312,598 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com