ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ ค่ะ 
ประกาศสอบราคา..โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุพระลอ หมู่ที่ 1 ตำบลบ [ 12 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 12 
ประกาศสอบราคา..โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยเป๊าะ บ้านเหล่าเห [ 12 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 13 
ประกาศสอบราคาจ้า่ง...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย บ้านหนองสุว [ 12 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 10 
ประกาศสอบราคาจ้าง...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 สาย บ้านวังดิน ห [ 12 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 11 
ประกาศสอบราคา..โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 11 [ 12 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 14 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ [ 7 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 24 
ประชาสัมพันธ์แจ้งยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ปี 2558 [ 30 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 32 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระ [ 2 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 53 
การประกวดไก่พระลอ (ด่างเบญจรงค์) ประจำปี 2557 [ 26 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 104 
การประกวดป้อจายงามตามรอยพระลอ ประจำปี 2557 [ 24 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 123 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง สอบราคาซื้อ…ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด (C [ 18 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 216 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง สอบราคาซื้อ…ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด (CC [ 26 ธ.ค. 2556 ]   อ่าน 968 
การประกวดซอพละลอ ประจำปี ๒๕๕๖ [ 18 ธ.ค. 2556 ]   อ่าน 207 
เรื่อง การประกวดรำวงหม่าเก่า ประจำปี ๒๕๕๖ [ 18 ธ.ค. 2556 ]   อ่าน 578 
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 1 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 160 
 
ทต.บ้านถิ่น เปิดอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านถิ่น [ 23 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.ต้าผามอก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะดารเสนอราคา โครงการปรับปร [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
 
[พร0023.3/ว1926-22พค58] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์เด็กอปท. 58 [ 22 พ.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว186-21พค58] การก่อสร้างรื้อถอนตามกฏกระทรวง การควบคุมเครื่องเล่นพ.ศ2558 [ 21 พ.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว1886-21พค58] การจัดทำตัวชี้วัด รายได้ของ อปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง [ 21 พ.ค. 2558 ]     
[พร0023.2/ว179-20พค58] สำรวจข้อมูลการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารเทศบาลในเทศบาลกลางเดิม [ 20 พ.ค. 2558 ]     
[พร0023.5/ว184-20พค58] แจ้งเงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายการเงินเดือนครู [ 20 พ.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว180-20พค58] มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 2557 [ 20 พ.ค. 2558 ]     
[พร0023.5/ว183-20พค58] การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ อปท. [ 20 พ.ค. 2558 ]     
[พร0023.5/ว182-20พค58] แจ้งการโอนเงิน อปท. [ 20 พ.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว178-19พค58] แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง [ 19 พ.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว1867-19พค58] ขยายเวลาประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเพื่อการพัฒนา(อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 128) [ 19 พ.ค. 2558 ]     
[พร0023.2/ว1864-19พค58] ซักซ้อมแนวทางขอยกเวินเดินทางไปราชการต่างประเทศ [ 19 พ.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว1863-19พค58] รายงานการดำเนินการว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต [ 19 พ.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว177-19พค58] โครงการ Thai youth Initeative againat Drugs ครั้งที่ 4 [ 19 พ.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว176-19พค858] รายงานการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ตอนปิดภาคเรียน [ 19 พ.ค. 2558 ]     
[พร0023.5/ว1860-19พค58] การเบิกค่าใช้จ่ายยกเลิกการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุมฯ [ 19 พ.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว1849-18พค58] แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมสัมนาผู้บริหารอปท. [ 18 พ.ค. 2558 ]     
[พร0023.5/ว1860-19พค58] การเบิกค่าใช้จ่ายยกเลิกการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุมฯ [ 18 พ.ค. 2558 ]     
[พร0023.5/ว1850-18พค58] แจ้งเงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ(พค.) [ 18 พ.ค. 2558 ]     
[พร0023.5/ว175-18พค58] แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ ให้อปท งวด1 [ 18 พ.ค. 2558 ]     
[พร0023.5/ว174-18พค58] แจ้งการโอนเงิน อปท. [ 18 พ.ค. 2558 ]     
 
หัตถกรรมฝุ่นไม้ใยสา
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดุนโลหะ
 
 

 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 5 สน.คท. มท 0808.2/7514-7531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้สินไหมทดแทนจากการกระทำละเมินของเจ้าหน้าที่ สน.กม. มท 0804.4/ว2853  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว16  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน สน.กศ. มท 0893.2/ว1037  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สู่การประเมินในชั้นเรียน ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว1036  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 3 สน.กศ. มท 0893.4/ว1025 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 2 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1024 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 1 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1023 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 13 สพบ. มท 0807.4/ว1032  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 12 สพบ. มท 0807.4/ว1031  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 11 สพบ. มท 0807.4/ว1030  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 10 สพบ. มท 0807.4/ว1029  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในงานด้านบริหาร สล. มท 0801.1/ว11  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว10  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการสร้างเสริมองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่น ๆ มท 0211.9/ว2707  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว1028  [ 20 พ.ค. 2558 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.4/ว1005 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 20 พ.ค. 2558 ]
การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับพนักงานจ้างในโรงเรียน (ครูอัตราจ้าง) และหรือพนักงานจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์ฯ สน.บถ. มท 0809.9/ว12  [ 20 พ.ค. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.9/ว13 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 พ.ค. 2558 ]
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว2720  [ 20 พ.ค. 2558 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศส. มท 0806/ว1007 [บัญชีรายชื่อ]  [ 20 พ.ค. 2558 ]
การเร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1001  [ 19 พ.ค. 2558 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศส. มท 0806/ว1007 [บัญชีรายชื่อ]  [ 19 พ.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/7277-7325 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ค. 2558 ]
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1012  [ 19 พ.ค. 2558 ]
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. บ้านกลางพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข


 
รับโอน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมั้ยครับ (30 ต.ค. 2557)    อ่าน 124  ตอบ 0  
อบต.บ้านกลาง รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษามั้ยครับ (22 เม.ย. 2557)    อ่าน 403  ตอบ 2  
ที่บ้านจำรุง จ.หวัดระยอง (1 พ.ย. 2556)    อ่าน 722  ตอบ 4  
 
อบต.ต้าผามอก ประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตำบล เพื่อทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่ (20 พ.ค. 2558)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.เหมืองหม้อ การจัดสอบเมื่อวันจันทร์ที่18/5/58ท่ีผ่านมาโปรงใสมากแค่ไหน (20 พ.ค. 2558)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.ต้าผามอก ช่วยชี้แจงด้วยเป็นห่วงชาวบ้าน (19 พ.ค. 2558)    อ่าน 188  ตอบ 3
อบต.ต้าผามอก อยากให้ อบต.ต้าผามอก ปรับปรุงถนนทางเข้าพื้นที่ทำการเกษตร (19 พ.ค. 2558)    อ่าน 198  ตอบ 3
ทต.บ้านถิ่น สอบถามตำแหน่งว่าง (19 พ.ค. 2558)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.บ้านเหล่า เงินผู้สูงอายุ (8 พ.ค. 2558)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.เหมืองหม้อ ขอสอบถามข้อมูลพื้นฐาน ต.เหมืองหม้อ (7 พ.ค. 2558)    อ่าน 315  ตอบ 2
ทต.บ้านถิ่น กศน.ต.บ้านถิ่น (1 พ.ค. 2558)    อ่าน 26  ตอบ 0
ทต.บ้านถิ่น ไตลื้อเชียงคำ (1 พ.ค. 2558)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.ดอนมูล อยากทราบพิกัด (29 เม.ย. 2558)    อ่าน 35  ตอบ 0
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2555
 


ลานวัฒนธรรมสีบสานตำนานรักพระลอ ขอพรปู่เจ้าสมิงพราย [ 22 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 99 


กำหนดการจัดงาน โครงการลานวัฒนธรรม สืบสานตำนานรักพระลอ ขอพรปู่เจ้าสมิงพราย ประจำป [ 4 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 116 
 
อุทยานลิลิตพระลอ
วัดพระธาตุพระลอ
สงวนลิขสิทธิ์ ©องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ : 054-642387 โทรสาร : 054-642387
จำนวนผู้เข้าชม 0244992 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com