ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ ค่ะ 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2559 [ 27 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 4 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 [ 27 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 4 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2559 [ 27 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 3 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2559 [ 27 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 5 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 [ 27 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 4 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2559 [ 27 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 4 
ประกาศราคากลาง...โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านวังดิน (กร [ 16 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 15 
ราคากลาง...โครงการก่อสร้างลำเหมืองอ่างเก็บน้ำห้วยเลิม [ 10 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 14 
ราคากลาง...โครงการบริหารจัดการอุทยานลิลิตพระลอ [ 10 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 17 
ประกาศผลสอบราคา...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหล่าย หมู่ที่ 12 [ 30 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 20 
ประกาศผลสอบราคา...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้า [ 30 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 17 
ประกาศผลสอบราคา...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังดิน หมู่ที่ 9 [ 30 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 18 
ประกาศผลสอบราคา...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสุวรรณ หมู่ที่ 8 ต [ 30 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 17 
ประกาศผลสอบราคา...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสุวรรณ หมู่ที่ 8 ต [ 30 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 18 
ประกาศผลสอบราคา...โครงการตัดถนนลูกรังบ้าน ธาตุพระลอ หมู่ที่ 1 [ 30 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 21 
 
อบต.แดนชุมพล ประกาศชื่อผู้รับจ้างที่ทำสัญญาจ้างทำงานก่อสร้างตามโครงการขุดลอกและดาดลำเหมือง คส [ 1 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 0 
อบต.แดนชุมพล ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาโครงการขุดลอกและดา [ 1 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 0 
 
ตาราง ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 6-2559 [ 30 มิ.ย. 2559 ]     
[พร0023.3/ว2622] แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปประกันรายได้ผู้สูงอายุ งวด4 [ 30 มิ.ย. 2559 ]     
[พร0023.3/ว2622] แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการ งวด4 [ 30 มิ.ย. 2559 ]     
[พร0023.5/ว295] แจ้งการโอนเงิน อปท. [ 30 มิ.ย. 2559 ]     
[พร0023.5/ว294] แจ้งการโอนเงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อ อปท [ 29 มิ.ย. 2559 ]     
[พร0023.1/ว2601] การพิจารณาสนับสนุนสมาคมผู้ประกอบอาหาร [ 29 มิ.ย. 2559 ]     
[พร0023.3/ว2600] การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน [ 29 มิ.ย. 2559 ]     
[พร0023.3/ว2602] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน อปท 2559 [ 29 มิ.ย. 2559 ]     
[พร0023.4/ว2598] หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ [ 29 มิ.ย. 2559 ]     
[พร0023.4/ว2598] หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ [ 29 มิ.ย. 2559 ]     
[พร0023.3/ว2544] หนังสือรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. [ 27 มิ.ย. 2559 ]     
[พร0023.3/ว2543] ระบบรายงานการสำรวจข้อมูลแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพิยง [ 27 มิ.ย. 2559 ]     
[พร0023.4/ว2542] แนวทางปฎิบัติการขออนุญาตให้เอกชนติดตั้งป้ายโฆษณา [ 27 มิ.ย. 2559 ]     
[พร0023.5/ว292] แจ้งการโอนเงิน อปท. [ 27 มิ.ย. 2559 ]     
[พร0023.3/ว2522] ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก [ 24 มิ.ย. 2559 ]   
[พร0023.3/ว2521] รายงานข้อมูลถนนถ่ายโอนและได้ลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น [ 24 มิ.ย. 2559 ]   
[พร0023.1/ว2518] การพิจารณาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ [ 23 มิ.ย. 2559 ]   
[พร0023.2/ว10324] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณสำหรับการศึกษาภาคบังคับ [ 23 มิ.ย. 2559 ]   
[พร0023.3/ว2506] แจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสถานีสูบน้ำ 59 [ 23 มิ.ย. 2559 ]   
[พร0023.5/ว2515] รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์นำส่ง อปท.(พค) [ 23 มิ.ย. 2559 ]   
 
หัตถกรรมฝุ่นไม้ใยสา
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดุนโลหะ
 
 

 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ช่วงที่ 2 รุ่นที่ 17-26 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1298 [รายชื่อ]  [ 30 มิ.ย. 2559 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1291  [ 30 มิ.ย. 2559 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1293  [ 30 มิ.ย. 2559 ]
เร่งรัดดำเนินการรายงานสรุปปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/345  [ 30 มิ.ย. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2559 สน.คท.  [ 30 มิ.ย. 2559 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้านสุขภาพ สน.กศ. มท 0893.2/ว1283 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1284  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1251 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระบบประเภทตำแหน่ง สน.บถ. มท 0809.5/ว23  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1282 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเดินทางไปศึกษาดูงานและสัมมนาของคณะกรรมาธิการ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1267  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
การกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว 3694  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 4 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1271 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว36  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว37  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1265  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
โครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1258  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดสำรวจปัญหาอุปสรรคในการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1254  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
โครงการพัฒนาเทคนิควิธีการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สน.กศ. มท 0893.2/ว1253 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2559) สน.บถ. มท 0809.5/ว24  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1252  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 สน.คท. มท 0808.5/ว1242  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1248  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559) สน.บถ. มท 0809.3/ว1249  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
ซักซ้อมหลักสูตรที่ใช้เป็นคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) สน.บถ. มท 0809.6/ว44  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. บ้านกลางพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข


 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกัน (7 เม.ย. 2559)    อ่าน 68  ตอบ 0  
รับโอน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมั้ยครับ (30 ต.ค. 2557)    อ่าน 240  ตอบ 0  
อบต.บ้านกลาง รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษามั้ยครับ (22 เม.ย. 2557)    อ่าน 531  ตอบ 2  
 
ทต.แม่ปาน  แจกแนวข้อสอบ กรมศิลปากร (29 มิ.ย. 2559)    อ่าน 3  ตอบ 0
ทต.ทุ่งโฮ้ง  แจกแนวข้อสอบ กรมศิลปากร (29 มิ.ย. 2559)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.เหมืองหม้อ ขอความร่วมมือตรวจสอบโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ในเขตชุมชน (27 มิ.ย. 2559)    อ่าน 16  ตอบ 1
ทต.ช่อแฮ ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่ต้องการเรียนต่อ ป.ตรี ทำงานประจำก็สามารถเรียนได้ค่ะ (20 มิ.ย. 2559)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.นาพูน เว็บไซต์ อบต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 มิ.ย. 2559)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.น้ำชำ เรียนนายก การเรียกเก็บเงินค่าขยะจากคนเก็บขยะ เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของอบต.หรือ (8 มิ.ย. 2559)    อ่าน 72  ตอบ 2
ทต.แม่คำมี  ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (8 มิ.ย. 2559)    อ่าน 21  ตอบ 0
ทต.ร้องกวาง  ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (7 มิ.ย. 2559)    อ่าน 40  ตอบ 0
อบต.เหมืองหม้อ  ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (7 มิ.ย. 2559)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.แม่ยม  ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (7 มิ.ย. 2559)    อ่าน 15  ตอบ 0
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2555
 


โครงการ อปท. ร่วมใจ พัฒนาถนนสวย 84 สาย ซ่อมสร้างฝายปรับปรุงแหล่งน้ำ 70 แห่ง [ 23 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 14 


ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี [ 4 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 67 
 
อุทยานลิลิตพระลอ
วัดพระธาตุพระลอ
สงวนลิขสิทธิ์ ©องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทร : 054-642387 Fax : 054-642387
จำนวนผู้เข้าชม 309,756 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com