ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ ค่ะ 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระ [ 2 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 49 
การประกวดไก่พระลอ (ด่างเบญจรงค์) ประจำปี 2557 [ 26 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 100 
การประกวดป้อจายงามตามรอยพระลอ ประจำปี 2557 [ 24 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 120 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง สอบราคาซื้อ…ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด (C [ 18 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 212 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง สอบราคาซื้อ…ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด (CC [ 26 ธ.ค. 2556 ]   อ่าน 957 
การประกวดซอพละลอ ประจำปี ๒๕๕๖ [ 18 ธ.ค. 2556 ]   อ่าน 205 
เรื่อง การประกวดรำวงหม่าเก่า ประจำปี ๒๕๕๖ [ 18 ธ.ค. 2556 ]   อ่าน 562 
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 1 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 159 
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 1 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 344 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมโรงจอด [ 27 พ.ค. 2556 ]   อ่าน 290 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูก [ 27 พ.ค. 2556 ]   อ่าน 258 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูก [ 27 พ.ค. 2556 ]   อ่าน 231 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูก [ 27 พ.ค. 2556 ]   อ่าน 294 
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25 [ 4 เม.ย. 2556 ]   อ่าน 326 
[ 28 มี.ค. 2556 ]   อ่าน 424 
 
อบต.เตาปูน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เรื่อง สอบราคาซื้อกล่องเกเบี้ยน พร้อมอุปกรณ์ ข [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่จั๊วะ วันเทศบาล ประจำปี 2558 [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 10 
 
[พร0023.5/ว1573-24เมย58] โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านบำเน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2558 ]     
[พร0023.1/ว139-23เมย58] เชิญร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 23 เม.ย. 2558 ]     
[พร0023.1/ว6244-23เมย58] แจ้งกำหนดตรวจติดตามการปฎิบัติราชการ อปท. [ 23 เม.ย. 2558 ]     
[พร0023.3/ว1534-23เมย58] การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา "คุรุสดุดี"2558 [ 23 เม.ย. 2558 ]     
[พร0023.4/ว138-23เมย58] การยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้สินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ [ 23 เม.ย. 2558 ]     
[พร0023.5/ว140-23เมย58] แจ้งการโอนเงิน อปท. [ 23 เม.ย. 2558 ]     
[พร0023.3/ว1529-22เมย58] หารือการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กรรมการประจำมัสยิด [ 22 เม.ย. 2558 ]     
[พร0023.3/ว1528-22เมย58] การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาล [ 22 เม.ย. 2558 ]     
[พร0023.5/ว1515-22เมย58] ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ [ 22 เม.ย. 2558 ]     
[พร0023.3/ว1501-21เมย58] การแข่งขันไทคัพ มหกรรมกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่15 [ 21 เม.ย. 2558 ]     
[พร0023.3/ว137-21เมย58] โครงการคัดเลือกสถานที่ดีเด่นเอื้อต่อคนพิการ 2558 [ 21 เม.ย. 2558 ]     
[พร0023.3/ว136-21เมย58] การแก้ไขแบบรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้าง อปท. [ 22 เม.ย. 2558 ]     
[พร0023.5/ว1514-21เมย58] การโอนเงินจัดสรรสนับสนุนแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค [ 21 เม.ย. 2558 ]     
[พร0023.5/ว1500-21เมย58] เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาส3(เมษ-มิย58) [ 21 เม.ย. 2558 ]     
(พร0023.5/ว1484-20เมย58) การโอนเงินภาษีตามพระราชบัญญัติกำหนดแบบแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ 2542 งวด3/58 ประจำเดือนธันวาคม2557 [ 20 เม.ย. 2558 ]   
[พร0023.5/ว134-20เมย58] แจ้งการโอนเงินอปท. [ 20 เม.ย. 2558 ]   
[พร0023.5/ว1485-20เมย58] เงินอุดหนุนทั่วไปอาหารกลางวันและการจัดการศึกษาแก่เด็ก [ 20 เม.ย. 2558 ]   
[พร0023.3/ว1494-20เมย58] ใช้เงินเหลือจ่ายโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศปี 57 [ 20 เม.ย. 2558 ]   
[พร0023.3/ว1493-20เมย58] เปลี่ยนแปลงโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศปี 57 [ 20 เม.ย. 2558 ]   
[พร0023.3/ว132-16เมย58] ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนตามมาตราฐาน [ 16 เม.ย. 2558 ]   
 
หัตถกรรมฝุ่นไม้ใยสา
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดุนโลหะ
 
 

 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว829  [ 24 เม.ย. 2558 ]
การรายงานผลการขอส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียน สังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว827  [ 24 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/6584-6588 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 เม.ย. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558) ในส่วนที่ขาด ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว820 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 เม.ย. 2558 ]
การป้องกันอันตรายและความเสียหาย กรณีพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว824  [ 24 เม.ย. 2558 ]
แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว818  [ 24 เม.ย. 2558 ]
การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว822  [ 24 เม.ย. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558) ในส่วนที่ยังขาด ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว819 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 เม.ย. 2558 ]
ขอให้เฝ้าระวังเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย สน.สส. มท 0891.4/ว825  [ 23 เม.ย. 2558 ]
ทุนรัฐบาลมาเลเซีย ภายใต้ Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP) สน.พส. มท 0810.4/ว817  [ 23 เม.ย. 2558 ]
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544 กค. มท 0803/ว816  [ 23 เม.ย. 2558 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายการ ของหนังสือ สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว792 ลว 20 เม.ย.2558 เรื่อง การดำเนินการตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ฯ สน.สส. มท 0891.4/ว810  [ 23 เม.ย. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว813  [ 23 เม.ย. 2558 ]
การมอบอำนาจติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตบ. มท 0805/ว2171  [ 23 เม.ย. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว670  [ 23 เม.ย. 2558 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อปท.) สน.คท. มท 0808.5/ว22  [ 22 เม.ย. 2558 ]
คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคลในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติเสริมสร้างความเข้าใจตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พิธีสารเลือกรับ และการคุ้มครองเด็กในอาเซียน ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว808  [ 22 เม.ย. 2558 ]
ระบบรายงานการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศ อปท. ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.3/ว807  [ 22 เม.ย. 2558 ]
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว792  [ 22 เม.ย. 2558 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว802 [รุ่น 7] [รุ่น 8]  [ 21 เม.ย. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สน.บถ. มท 0809.2/ว797  [ 21 เม.ย. 2558 ]
การเบิกจ่ายกรณีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสำหรับสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว2258  [ 21 เม.ย. 2558 ]
โครงการอบรมหลักสูตร (ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่) สน.บถ. มท 0809.1/ว1  [ 21 เม.ย. 2558 ]
โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว795  [ 20 เม.ย. 2558 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและวิเคราะห์งบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว790  [ 17 เม.ย. 2558 ]
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. บ้านกลางพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข


 
รับโอน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมั้ยครับ (30 ต.ค. 2557)    อ่าน 116  ตอบ 0  
อบต.บ้านกลาง รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษามั้ยครับ (22 เม.ย. 2557)    อ่าน 395  ตอบ 2  
ที่บ้านจำรุง จ.หวัดระยอง (1 พ.ย. 2556)    อ่าน 714  ตอบ 4  
 
ทต.ร้องกวาง มี อบต เทศบาลไหนรับโอนเจ้าพนักงานธุรการ 2 ไหมคะ (25 เม.ย. 2558)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.เตาปูน ขอสอบถามนายกเตาปูนหน่อยคะ (20 เม.ย. 2558)    อ่าน 4549  ตอบ 48
ทต.บ้านถิ่น จำหน่ายกล้องสำรวจ มือสอง กล้องระดับ และอุปกรณ์สำรวจอื่นๆ (20 เม.ย. 2558)    อ่าน 21  ตอบ 6
อบต.หัวทุ่ง มีตำแหน่งว่างบ้างไหมครับ (14 เม.ย. 2558)    อ่าน 840  ตอบ 2
ทต.ร้องกวาง ทางเข้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้(เฉลิมพระเกียรติ)ไม่เหมือนทางเข้ามหาลัยเลยรกมากๆๆ (11 เม.ย. 2558)    อ่าน 166  ตอบ 7
ทต.บ้านถิ่น ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนหมู่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน ตำรวจบ้าน (7 เม.ย. 2558)    อ่าน 37  ตอบ 0
ทต.หนองม่วงไข่ ทางรถไฟสาย เด่นชัย-เชีบงราย (31 มี.ค. 2558)    อ่าน 89  ตอบ 2
อบต.แม่ยางตาล เก็บภาษีบำรุงท้องถิ่นสุดท้ายวันไหน (26 มี.ค. 2558)    อ่าน 32  ตอบ 0
ทต.วังชิ้น สำนักงานจัดหางานแพร่ เปิด สาขาวังชิ้น ติดต่อที่ สนง.เทศบาลตำบลวังชิ้น (24 มี.ค. 2558)    อ่าน 1820  ตอบ 12
อบต.แม่คำมี ไม่ทราบว่ารับโอน ย้ายบ้างหรือปล่าวครับ (21 มี.ค. 2558)    อ่าน 1079  ตอบ 14
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2555
 


ลานวัฒนธรรมสีบสานตำนานรักพระลอ ขอพรปู่เจ้าสมิงพราย [ 22 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 95 


กำหนดการจัดงาน โครงการลานวัฒนธรรม สืบสานตำนานรักพระลอ ขอพรปู่เจ้าสมิงพราย ประจำป [ 4 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 112 
 
อุทยานลิลิตพระลอ
วัดพระธาตุพระลอ
สงวนลิขสิทธิ์ ©องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ : 054-642387 โทรสาร : 054-642387
จำนวนผู้เข้าชม 0239973 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com